Korupcijos prevencija

Finansų ministerijos antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena.

Tam reikalinga nuolatinė padėties analizė, taip pat neformalios ir efektyvios prevencijos priemonės, kurios realiai mažina korupcijos prielaidas dėl Finansų ministerijai ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms pavestų funkcijų, atliekamų procedūrų, dokumentų rengimo tvarkos, darbuotojų veiksmų, teisių ir pareigų, priimamų sprendimų ir jų kontrolės mechanizmų.

Finansų ministerija antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt. Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galite pateikti žodžiu ir raštu asmenims, įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose.

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija. 

 

Finansų ministerija įgyvendina antikorupcinę programą, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą, užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, šalinti korupcijos apraiškas, skatinti darbuotojų pilietiškumą ir netoleranciją šiam reiškiniui. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos antikorupcinė programa įgyvendinama pagal priemonių planą.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas reglamentuoja Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo II skyriuje nustatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja:

 • finansų ministro sudaryta Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija:
  • Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą ministerijoje;
  • ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių plano sudarymą ir vykdymą;
  • ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą, antikorupcinę analizę ir pagal šios analizės rezultatus ministro patvirtintų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą finansų ministro valdymo srityje;
  • teisės aktų ir (arba) jų projektų antikorupcinį vertinimą ministerijoje;
  • kitų, teisės aktuose nustatytų, valstybės institucijoms privalomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą ministerijoje.
 • Finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovai arba asmenys, jų įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę:
  • teisės aktų ir (arba) jų projektų antikorupcinį vertinimą;
  • informacijos pateikimą valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
  • visuomenės informavimą;
  • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
  • kitų, teisės aktuose nustatytų, valstybės institucijoms privalomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą šiose įstaigose.

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija yra ministro patariamoji institucija, kurios darbo tvarką nustato šios komisijos darbo reglamentas.

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos iniciatyva visos Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sritys yra įvertintos antikorupciniu požiūriu. Jeigu veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas, atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti ir kt.), ji yra priskirta prie Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos tikimybė ir įtraukta į finansų ministro patvirtintą veiklos sričių sąrašą.

Kasmet finansų ministras komisijos teikimu nustato, kurių iš veiklos sričių, įtrauktų į minėtą sąrašą, antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti šiais metais (2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m.).Tokios veiklos sritys pasirenkamos atsižvelgus į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje, informaciją apie korupcijos situaciją finansų ministro valdymo srityje, aktualiausias einamojo laikotarpio šalies problemas ir pan.

Finansų ministro patvirtintų veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas.

Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose veiklos sričių analizės ir vertinimo procedūros atliekamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 11 punktą.

Veiklos analizę ir vertinimą atlikusios Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose sudarytos darbo grupės rengia ir teikia Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijai motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų ir pasiūlymus dėl būtinų korupcijos prevencijos priemonių.

Komisija svarsto minėtas veiklos analizės ir vertinimo išvadas ir priima sprendimą dėl siūlomų korupcijos prevencijos priemonių pateikimo finansų ministrui. Korupcijos prevencijos priemones, parengtas pagal einamųjų metų antikorupcinės analizės ir vertinimo rezultatus ir įtraukiamas į ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų antikorupcines programas, tvirtina finansų ministras, vykdo ir teikia ataskaitas – analizuotą ir vertintą veiklą vykdantys ministerijos administracijos padaliniai ar finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-22