Finansų ministerija - veiksmų programų administravimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Finansų ministerija - veiksmų programų administravimas

Projekto kodas: VP4-1.1-FM-01-V-01-006

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: LR Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139 Finansų ministerijai pavesta atlikti veiksmų programų koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios, tarpinės (veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos) institucijų funkcijas.  Projekto esmė - užtikrinti tinkamą  Finansų ministerijos funkcijų, pavestų jai LR Vyriausybės 2007-10-17  nutarimu Nr. 1139 "Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas", vykdymą. Projekto nauda - įgyvendinant projektą "Finansų ministerija - veiksmų programų administravimas", bus sudarytos sąlygos Finansų ministerijai atlikti LR Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139 pavestas funkcijas.   Projekto tikslai:  - suformuoti specialistų komandą, siekiant tinkamai atlikti Finansų ministerijai pavestas funkcijas; - stiprinti Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių ES struktūrinės paramos administravimo srityje, administracinius gebėjimus; - aprūpinti Finansų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, administruojančius ES struktūrinę paramą, reikiamomis darbo priemonėmis; - užtikrinti tinkamą ir patogų SFMIS funkcionavimą; - užtikrinti tinkamą BPD uždarymą. Projekto lėšomis numatoma finansuoti išlaidas, susijusias su Finansų ministerijai pavestų funkcijų įgyvendinimu, nurodytas  LR Vyriausybės 2007-10-31 nutarime Nr. 1179, išskyrus viešinimo ir informavimo išlaidas bei vertinimo išlaidas.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 23 328 945,23 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-01-08