Lietuvos Respublikos finansų ministerija – veiksmų programos administravimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Finansų ministerija - veiksmų programų administravimas

Projekto kodas: 11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Sanglaudos fondas

Projekto aprašymas: Įgyvendinant veiksmų programos administravimo projektą, bus sudarytos sąlygos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai tinkamai atlikti pavestas funkcijas.
Veiksmų programos administravimo projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pasirengti 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui; užtikrinti kokybišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymą, stebėseną, kontrolę ir auditą; ugdyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimui reikalingus administracinius gebėjimus; mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams; užtikrinti tinkamą 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą ir užbaigimą, taip pat projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimą, institucijos įgyvendinamų techninės paramos projektų administravimą bei pasirengimą įgyvendinti programą, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Veiksmų programos administravimo projekto lėšomis numatoma finansuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patiriamas su ES struktūrinių fondų lėšų administravimu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 18 277 708,24 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-13