Programos

Pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą Lietuvai skirta Šveicarijos finansinė parama įgyvendinama parengus tris programas pagal prioritetines sritis.

Sveikatos srities programos

Bendras sveikatos srities programų tikslas - nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina dvi programas:

 • „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ programa kuriai skirta 19 mln. CHF paramos lėšų ir 3,4 mln. CHF iš Valstybės biudžeto. Šios lėšos skirtos pagerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros sistemą Lietuvoje, įsigyjant reikalingą įrangą ir keliant specialistų kvalifikaciją;
 • „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ programa kuriai skirta 26,6 mln. CHF paramos lėšų ir 4,7 mln. CHF iš Valstybės biudžeto. Šios lėšos skirtos pagerinti ligoninių infrastruktūrą, siekiant užtikrinti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, kartu saugant aplinką ir didinat energijos vartojimo efektyvumą.

Mokslinių tyrimų ir plėtros programa

Bendrasis programos tikslas - remti mokslinių tyrimų ir plėtros sektorių ir prisidėti prie tolesnės šio sektoriaus plėtros Lietuvoje bei paspartinti jo integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų sritį. Šiai programai skirta 9,052 mln. CHF paramos lėšų ir 1,6 mln. CHF iš Valstybės biudžeto. Visos lėšos skirtos remti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų politikos formavimą bei bendrus mokslinių tyrimų projektus tarp Lietuvos ir Šveicarijos pasirinktose srityse. Šią programą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija.

Mokslinių tyrimų ir plėtros programos, vykdomos pagal Lietuvos –Šveicarijos bendradarbiavimo programą, tikslas – stiprinti abiejų šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti produktyvų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą taip prisidedant prie socialinės ir ekonominės Lietuvos pažangos.

Programos biudžetas: programai „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ Šveicarijos skiriama parama sudaro 9 mln. 52 tūkst. Šveicarijos frankų (apie 20 mln. Lt) (85 proc. visų programos lėšų), Lietuvos bendrasis finansavimas – 1 mln. 597 tūkst. Šveicarijos frankų (apie 3,5 mln. litų) (15 proc. visų programos lėšų).

Įgyvendinimo laikotarpis: programa bus įgyvendinama 2010-2016 m.

Programos įgyvendinimo metu vykdoma dviejų tipų projektai:

 • Bendri mokslinių tyrimų projektai (gamtos mokslų, aplinkos mokslų ir technologijos, ir sveikatos/gyvybės mokslų srityse);
 • Institucijų partnerystės projektai (gamtos mokslų, aplinkos mokslų ir technologijos, ir sveikatos/gyvybės mokslų srityse).

2012 m. rugsėjo 25 d. Jungtinis atrankos komitetas atrinko projektų laimėtojus. Buvo nutarta finansuoti:

 • Aplinkos apsaugos mokslų ir technologijų srityje 4 projektus, kurių vertė 3,375 mln. CHF;
 •  Gamtos mokslų srityje 4 projektus, kurių bendra vertė 3,699 mln. CHF;
 •  Sveikatos/gyvybės mokslų srityje 3 projektus, kurių vertė 2,658 mln. CHF.

Finansuojami šie projektai:

Institucinės partnerystės projektų grupėje lėšos buvo skirtos 1 projektui "Šeimos gydytojų mokymai apie pacientų konsultavimą sveikos gyvenseno klausimais", tačiau atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjas per nustatytą terminą nesudarė bendradarbiavimo sutarties su projekto partneriu ir nepradėjo įgyvendinti projekto veiklų, 2013 m. balandžio 23 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl projekto nutraukimo, kuriuo projekto įgyvendinimas buvo nutrauktas.

Už programos rengimą ir įgyvendinimą Lietuvoje atsakingos institucijos:

 • Švietimo ir mokslo ministerija (tarpinė institucija),
 • Lietuvos mokslo taryba (projekto vykdytojas),
 • Finansų ministerija (nacionalinė koordinavimo institucija),
 • Centrinė projektų valdymo agentūra (vykdys jai pavestas funkcijas įgyvendinant programą: pirkimų priežiūra, lėšų tinkamumo klausimai, kt.).

Daugiau informacijos apie įvykusius kvietimus bei pačia programą galite rasti Lietuvos mokslo tarybos internetinėje svetainėje ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje

Programa "Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje"

Programos tikslas - pagerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros sistemą Lietuvoje.

Programos uždaviniai:

 • Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams kokybę;
 • Patobulinti statistinių duomenų apie nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius kkaupimą ir praplėsti sukauptų duomenų keitimosi bei analizės galimybes.

Siekiami programos rezultatai:

 • 24 ligonines aprūpinti kokybiškų nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui būtina modernia medicinine įranga;
 • 3 sveikatos priežiūros įstaigas aprūpinti automobiliais su specialia įranga, būtina saugiai pervežti naujagimius;
 • Suremontuoti 10 sveikatos priežiūros įstaigų patalpas, pritaikant jas medicininės įrangos sumontavimui ir naudojimui;
 • Sukurti 70 moksliškai pagrįstų akušerinės ir neonatologinės diagnostikos bei gydymo metodikų, kurios leistų standartizuoti aktualiausių šių sričių patologijų diagnostiką ir gydymą bei sudarytų prielaidas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams gauti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Pakelti ne mažiau kaip 1300 sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių akušerijos, neonatologijos ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugas, profesinę  kvalifikaciją ir patobulinti modernių technologijų naudojimo įgūdžius, perimant labiau išsivysčiusių užsienio šalių patirtį;
 • Sukurti ir naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose parengti kompiuterinę nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų bazę, patobulinant šiuo metu renkamų statistinių duomenų apie nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius surinkimą, išplečiant jų analizės galimybes, papildomai kaupiant duomenis apie neišnešiotus ir sirgusius naujagimius, reikalingus jų atokiam stebėjimui.

Šių rezultatų pasiekimas užtikrins didesnį stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams prieinamumą ir aukštesnę kokybę.

Programos įgyvendinime dalyvauja šios ligoninės:

 1. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
 2. Kauno klinikinė ligoninė
 3. Kėdainių ligoninė
 4. Klaipėdos universitetinė ligoninė
 5. Krikščioniškieji gimdymo namai
 6. Lietuvos sveikatos universiteto ligoninė Kauno klinikos
 7. Marijampolės ligoninė
 8. Mažeikių ligoninė
 9. P. Mažylio gimdymo namai
 10. Respublikinė Panevėžio ligoninė
 11. Pasvalio ligoninė
 12. Raseinių ligoninė
 13. Regioninė Telšių ligoninė
 14. Respublikinė Šiaulių ligoninė
 15. Tauragės ligoninė
 16. Trakų ligoninė
 17. Ukmergės ligoninė
 18. Utenos ligoninė
 19. Vaikų ligoninė
 20. Vilkaviškio ligoninė
 21. Vilniaus gimdymo namai
 22. Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
 23. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
 24. Visagino ligoninė

Programos įgyvendinimo pradžia - 2011 m. gruodžio 20 d.

Programos įgyvendinimo pabaiga - 2016 m. gruodžio 13 d.

Daugiau informacijos apie šios programos įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus rasite čia.

Programa "Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas neščiajai, gimdyvei ir naujagimiui"

Programos tikslas - pagerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, taip pat prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Lietuvoje.

Programos uždaviniai:

 • Pagerinti energijos vartojimo efektyvumą teikiant nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Pagerinti mikroklimatą teikiant nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Padidinti medicininių dujų tiekimo sistemų, naudojamų teikiant nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugas, patikimumą.

Siekiami programos rezultatai:

 • Pagerinta ligoninių (filialų) pastatų šiluminė izoliacija: renovuoti ir apšiltinti 6 ligininių stogai, apšiltintos 9 ligoninių išorinės sienos, 1 ligoninėje pakeisti langai ir 8 ligoninėse pakeistos išorinės durys, 1 ligoninėje užsandarintos išorės sienų sujungimo plokščių siūlės;
 • Įdiegtos energiją taupančios priemonės: modernizuoti 6 ligoninių šilumos punktai, modernizuotos 2 ligoninių išorinės / vidinės karšto vandens tiekimo sistemos; modernizuotos 15 ligoninių vidinės šildymo sistemos, modernizuotos 20 ligoninių elektros tiekimo sistemos (su LED šviestuvais);
 • Įdiegtos patalpų mikroklimato pagerinimo inžinerinės sistemos: rekonstruotos / modernizuotos 19 ligoninių vėdinimo ir kondicionavimo sistemos (įrengiant rekuperacinę sistemą);
 • Rekonstruotos ir modernizuotos 5 ligoninių  vakuumo sistemos ir 12 ligoninių deguonies tiekimo sistemos.

Programos įgyvendinime dalyvauja šios ligoninės:

 1. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
 2. Kauno klinikinė ligoninė
 3. Kėdainių ligoninė
 4. Klaipėdos universitetinė ligoninė
 5. Krikščioniškieji gimdymo namai
 6. Lietuvos sveikatos universiteto ligoninė Kauno klinikos
 7. Marijampolės ligoninė
 8. Mažeikių ligoninė
 9. P. Mažylio gimdymo namai
 10. Respublikinė Panevėžio ligoninė
 11. Pasvalio ligoninė
 12. Raseinių ligoninė
 13. Regioninė Telšių ligoninė
 14. Respublikinė Šiaulių ligoninė
 15. Tauragės ligoninė
 16. Trakų ligoninė
 17. Vaikų ligoninė
 18. Vilkaviškio ligoninė
 19. Vilniaus gimdymo namai
 20. Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
 21. Visagino ligoninė

Programos įgyvendinimo pradžia - 2011 m. gruodžio 20 d.

Programos įgyvendinimo pabaiga - 2016 m. gruodžio 13 d.

Daugiau informacijos apie šios programos įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus rasite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-01