Europos stabilumo mechanizmas

Europos stabilumo mechanizmas (ESM) - tarpvyriausybinė organizacija, kurios funkcija – sutelkti finansinius išteklius ir suteikti finansinę paramą euro zonos valstybėms, kurios susiduria su finansavimo problemomis. Šiuo metu ESM priklauso visos 19 euro zonos valstybių.

ESM suteiktas aukščiausias galimas tarptautinės reitingų agentūros Fitch Ratings ilgalaikio skolinimosi reitingas AAA, rodantis aukščiausią saugumo lygį. Tarptautinė reitingų agentūra Moody’s suteikė AA1 reitingą, kuris rodo aukštą saugumo lygį. Tiek agentūra Fitch Ratings, tiek Moody’s suteikė ESM aukščiausius trumpalaikio skolinimosi reitingus (atitinkamai F1+ ir P-1). Tai užtikrina lengvą priėjimą prie įvairių finansavimo šaltinių ir sudaro prielaidas operatyviai suteikti reikiamą finansinę pagalbą euro zonos valstybei narei, taip pat padidina ESM narių finansinį patikimumą. Iki šiol ESM finansinė pagalba suteikta Kiprui, Ispanijai ir Graikijai.

Lietuvos narystė Europos stabilumo mechanizme

2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Taryba sprendimu 2011/199/ES nutarė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 136 straipsnį papildyti dalimi dėl stabilumo mechanizmo euro zonos narėms. Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 12 d. įstatymu Nr. XI-2058 ratifikavo SESV 136 straipsnio, kiek tai susiję su ESM, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras (euro), pakeitimą. Pakeitimus ratifikavo visos ES šalys.

Valstybė narė, tapdama pilnateise Ekonominės ir pinigų sąjungos nare, tuo pat metu turi tapti ESM nare su visomis teisėmis ir pareigomis (ES Tarybai priėmus sprendimą panaikinti valstybės narės suvaržymą tapti euro zonos nare, šalis teikia paraišką dėl narystės ESM).

Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. gruodžio 18 d. priėmė įstatymą Nr. XII-1493 (toliau – Įstatymas), kuriuo ratifikavo ESM steigimo sutartį. Vadovaujantis Įstatymu ir atsižvelgiant į ESM nustatytas procedūras, Lietuva pilnateise ESM nare tapo 2015 m. vasario 3 d.

Pagal ESM steigimo sutartį Lietuvai į ESM reikės įmokėti 327,2 mln. eurų: pervedimai bus išdėstyti per 5 metus po 65,44 mln. eurų. Pirmąją įmoką į ESM Lietuva įmokėjo 2015 m. vasario 11 d. Likusios įmokos bus atliekamos tą pačią dieną kasmet. Įmokos į ESM kapitalą taip pat reiškia, kad Lietuva įgyja teisę į proporcingą šios institucijos pelno dalį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-28