Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PATARĖJO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 18.

II. PASKIRTIS

4. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patarėjo (toliau – patarėjas) pareigybė reikalinga padėti Lietuvos Respublikos finansų ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti valstybės finansų (valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės iždo, valstybės skolos, finansų kontrolės metodologijos) politikos formavimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės finansų politikos formavimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės iždo procedūras, valstybės skolos valdymą ir vidaus auditą bei finansų kontrolę;

6.3. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo srityje;

6.4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės finansus, analizę, teikti pastabas, pasiūlymus ir išvadas;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo reikalavimais;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. analizuoti ir vertinti teisės aktus, ekonominę, finansinę ir kitą informaciją rengiant ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės iždo, valstybės skolos, finansų kontrolės metodologijos (toliau – valstybės finansų) klausimais;

7.2. teikti ministrui pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas ministrui priimant sprendimus ir juos įgyvendinant valstybės finansų politikos formavimo srityje;

7.3. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos įgyvendinamų programų atitikimo ministerijos strateginiams tikslams bei Vyriausybės programai valstybės finansų srityje;  

7.4. ministro pavedimu nagrinėti ir teikti ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų valstybės finansų srityje;

7.5. ministro pavedimu nagrinėti ir teikti ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų ministerijai priskirtais klausimais;

7.6. nagrinėti ministro nukreiptus dokumentus, teikti dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengti atsakymų į juos ir teisės aktų projektus;

7.7. ministro pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauti ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

7.8. rinkti, vertinti, sisteminti ir apibendrinti ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos ministro sprendimų priėmimui šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais;

7.9. ministro pavedimu atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

7.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei kitus ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytos kompetencijos ribose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos finansų ministrui.

______________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)