Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą ir kompetenciją;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministro nustatytas veiklos sritis;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucine sistema ir veikimo principais;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat gebėti rinkti, vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
6. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;
8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

Viceministro funkcijos ministro nustatytose veiklos srityse:
1. organizuoti ir kontroliuoti, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimai;
2. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoti, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;
3. ministro pavedimu koordinuoti ir kontroliuoti įstaigų prie ministerijos veiklą;
4. ministro pavedimu atstovauti ministrui pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose pasitarimuose;
5. atlikti kitas ministro jam pavestas funkcijas.