Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS

Vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti funkcijas, susijusias su skolinimosi vidaus rinkoje organizavimu, laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimu, kapitalo rinkų analizavimu bei periodinių kapitalo rinkų apžvalgų rengimu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės skolos valdymo ir investavimo – srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimą, valstybės skolinimąsi, skolos valdymą ir finansų rinkų funkcionavimą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos ir tarptautinių finansų rinkų veiklos principais, buhalterine apskaita ir atsiskaitymų sistemomis;

6.4. turėti praktinių įgūdžių arba darbo patirties skolinimosi (leidžiant vertybinius popierius ir imant paskolas vidaus ir užsienio rinkose), kreditavimo ar investavimo srityje;

6.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

6.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

6.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje ir siekti bendrų skyriui nustatytų tikslų;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. planuoti bei organizuoti lėšų skolinimąsi vidaus rinkoje, išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius, imant paskolas ar pasirašant kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus;

7.2. organizuoti laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimą vidaus ir užsienio rinkose, teikti argumentuotus pasiūlymus dėl investavimo sprendimo priėmimo, investavimo priemonės parinkimo;

7.3. organizuoti konkursus ir dalyvauti derybose dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo, paskolų gavimo ir jų sąlygų, dėl Vyriausybės vertybinių popierių platinimo, kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo ir kitų reikalingų paslaugų teikimo, atlikti gautų pasiūlymų analizę ir teikti analitines išvadas ir pasiūlymus;

7.4. atlikti operacijas su Vyriausybės vertybiniais popieriais ir kitais įsipareigojamaisiais skolos dokumentais;

7.5. ruošti dokumentus, reikalingus laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimui, skolinimosi valstybės vardu organizavimui ir vykdymui, teikti informaciją apie lėšų investavimo, skolinimosi galimybes, siūlomas finansines priemones;

7.6. esant pavedimui pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

7.7. rengti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su Vyriausybės skolinimusi vidaus rinkoje, laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimu, Vyriausybės skolinimusi finansų rinkose;

7.8. teikti pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų sąlygų bei vertybinių popierių parametrų, platinimo tvarkos tobulinimo, naujų rinkos priemonių;

7.9. palaikyti ryšius su vidaus ir užsienio finansų rinkos dalyviais, pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant konkursus dėl finansinių paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų suteikimo, dalyvauti atliekant gautų pasiūlymų analizę;

7.10. nuolat palaikyti ryšius su Vyriausybės vertybinių popierių platintojais, vertybinių popierių rinkos dalyviais, Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu, Birža bei Lietuvos banku Vyriausybės vertybinių popierių bei jų cirkuliacijos klausimais;

7.11. kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie padėtį pasaulio ir Lietuvos finansų rinkose, reikalingą Vyriausybės vertybinių popierių emisijoms planuoti ir vykdyti;

7.12. teikti informaciją potencialiems investuotojams ir potencialiems kreditoriams bei kitiems rinkos dalyviams bei visuomenei apie skolinimosi ir investavimo procedūras ir galimybes, apie operacijų rezultatus;

7.13. ruošti skyriaus veiklos ataskaitas bei vertybinių popierių rinkų apžvalgas vidaus ir užsienio vartotojams;

7.14. įvesti pirminę informaciją į duomenų bazes, pagal kompetenciją nuolat atnaujinti ir tvarkyti duomenų bazes ir Vyriausybės vertybinių popierių emisijas;

7.15. rengti vertybinių popierių platinimo bei apyvartos ataskaitas bei vertybinių popierių rinkos apžvalgas;

7.16. analizuoti ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų, įstaigų,
organizacijų, įmonių raštus, nagrinėti juose iškeltas problemas bei rengti atsakymus;

7.17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(data)