Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto turinį, biudžeto pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, asignavimų valdytojų teises, pareigas ir atsakomybę;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto sudarymu ir vykdymu, projektus, atlikti rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

2. rengti asignavimų, skiriamų Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – kuruojami asignavimų valdytojai) programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui sudaryti;

3. nagrinėti kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse ir rengti išvadas kuruojamiems asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;

4. vadovaujantis teisės aktais pagal kuruojamų asignavimų valdytojų prašymus atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

5. nagrinėti ir vertinti kuruojamų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

6. prireikus dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikti išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;

7. priėmus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, gauti iš kuruojamų asignavimų valdytojų sudarytas programų išlaidų suvestines ir išlaidų sąmatas, jų pagrindu rengti paskirstymo valstybės biudžeto ketvirčiais projektą; 

8. dalyvauti vertinant kuruojamų asignavimų valdytojų programas ir teikti pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;

9. pagal kompetenciją nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus bei rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. teikti išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;

11. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;

12. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tvarkyti skyriaus dokumentus ir užtikrinti jų saugumą;

13. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.