Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų valstybės fondų sudarymo ir vykdymo finansinius klausimus, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansinius klausimus;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

4. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. gebėti atlikti teisės aktų projektų ir investicijų projektų analizę ir teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. metodiškai vadovauti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų valstybės fondų sudarymu ir vykdymu, projektus, atliekant rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę;

2. metodiškai vadovauti ir dalyvauti rengiant asignavimų, skiriamų kuruojamos srities programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti;

3. dalyvauti rengiant Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektus ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo sąmatos projektą;

4. organizuoti ir kontroliuoti Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų rengimą;

5. dalyvauti rengiant valstybės biudžetui sudaryti reikalingų sąmatų ir išlaidų apskaičiavimo formas, taip pat metodinius nurodymus joms užpildyti;

6. dalyvauti rengiant Vyriausybės sprendimų projektus dėl valstybės biudžeto projekto rengimo tvarkos projektų;

7. nustatyta tvarka dalyvauti nagrinėjant kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, programų išlaidų suvestinių ir sąmatų projektus, asignavimų valdytojų pajamų įmokų ir išlaidų sąmatų projektus, dalyvauti atliekant išlaidų naudingumo analizę, prireikus teikti pasiūlymus dėl jų patikslinimo ir tuo pagrindu organizuoti valstybės biudžeto projekto parengimą;

8. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų Vyriausybės disponuojamų pinigų išteklių valdymo;

9. teikti išvadas ir pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;

10. užtikrinti, skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) vykdymą; 

11. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikti išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;

12. organizuoti ir kontroliuoti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, atsakymų į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą;

13. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės kapitalo investicijomis;

14. organizuoti ir kontroliuoti atsakymų dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų rengimą;

15. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir jų saugojimą;

16. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.