Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto turinį, biudžeto pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, asignavimų valdytojų teises, pareigas ir atsakomybę;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;.

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto sudarymu ir vykdymu, projektus, atlikti rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

2. rengti asignavimų, skiriamų Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti;

3. nagrinėti Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų strateginius veiklos planus, dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse ir rengti išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;

4. prireikus dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikti išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;

5. vykdyti priskirtų įstaigų (Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų) strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

6. vadovaujantis teisės aktais pagal priskirtų asignavimų valdytojų prašymus atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

7. nagrinėti ir vertinti priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

8. teikti išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;

9. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. dalyvauti vertinant priskirtų asignavimų valdytojų programas ir teikti pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;

11. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarkyti dokumentus ir užtikrinti jų saugumą;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.