Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, asignavimų valdytojų teises, pareigas ir atsakomybę;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto privatizavimą, Valstybės investicijų ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų programų, finansuojamų iš Privatizavimo fondo, įgyvendinimą, Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų kaupimą ir naudojimą;

4. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

5. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų valstybės fondų sudarymu ir vykdymu, projektus, atlikti rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

2. rengti Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų lėšų sąmatų projektus ir dalyvauti rengiant valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo sąmatos projektą;

3. tvarkyti Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų apskaitą ir rengti šių fondų finansines ataskaitas;

4. nagrinėti prašymus ir paraiškas gauti lėšų iš Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų ir rengti Valstybės iždo departamentui pasiūlymus dėl lėšų pervedimo;

5. rengti pasiūlymus ir teisės aktų dėl Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų kaupimo ir naudojimo teisės aktuose nustatytoms priemonėms finansuoti projektus;

6. padėti organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;

7. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo;

8. kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją apie Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų valstybės fondų lėšas;

9. rengti ir teikti suvestinius duomenis apie Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų valstybės fondų lėšas;

10. skelbti Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatas, ataskaitas ir kitą informaciją internete;

11. analizuoti ir tikrinti valstybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, savivaldybių sudarytas programų sąmatas, paraiškas, ataskaitas ir kitus dokumentus dėl lėšų skyrimo iš Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms programoms vykdyti, šių fondų nuostatuose numatytoms priemonėms finansuoti;

12. pagal kompetenciją nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus bei rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais

13. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;

14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tvarkyti skyriaus dokumentus ir užtikrinti jų saugumą;

15. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.