Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą ir kompetenciją;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucine sistema;

5. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus bei dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis;

8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti pasiūlymus ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

2. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

3. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

5. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

6. vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

7. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

8. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas;

9. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.