Paskirta nauja „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narė

Data

2019 02 01

Įvertinimas
1
OLPO2978.JPG

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryboje darbą pradeda nauja narė. Finansų ministro įsakymu į tarybą paskirta Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė. Ji pakeitė buvusį ministerijos darbuotoją ir „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narį Ramūną Dilbą.

„Strategiškai svarbios „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą sudaro savo srities profesionalai. Jiems keliami itin aukšti skaidrumo ir aiškumo reikalavimai, apimantys tiek pažangų valdymą, tiek didesnės vertės kūrimą Lietuvos gyventojams“, - sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Naujos kadencijos „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryboje dirba stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys Darius Daubaras, AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, taip pat PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Andrius Pranckevičius, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė bei akcininko atstovė – Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė.

Bendrovės stebėtojų taryba formuojama remiantis korporatyvinio valdymo principais, kurie atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas. Pagal finansų ministro patvirtintas Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai – du narius deleguoja Bendrovės akcijas valdanti Finansų ministerija, kiti trys nariai turi būti nepriklausomi. Tokia Stebėtojų tarybos sudėtis užtikrina reikiamų kompetencijų pritraukimą bei nepriklausomumo principo įgyvendinimą.

„Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba veikia visos įmonių grupės mastu, pagrindinės funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, Bendrovės strategijos tvirtinimą, nuomonės teikimą dėl finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui, taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų taryba pagal Korporatyvinio valdymo gaires formuoja Skyrimo ir atlygo, Audito bei Rizikos valdymo ir veiklos etikos komitetus, taip pat, prireikus, specialiems klausimams spręsti gali būti sukurti ir kiti komitetai.