Pridedamos formos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų formos:

Programos sąmatos (BFP-1);

Išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui (BFP-3);

Išlaidų stipendijoms ir išmokoms (BFP-4);

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 20__ m. programos sąmatos (BFP-5);

Išlaidų socialinei paramai pinigais (BFP-7);

Išlaidų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir Krašto apsaugos sistemos darbdavių socialinei paramai (BFP-8);

Išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (BFP-9);

20___ metų programų ir priemonių asignavimų suvestinė (BFP-10);

Išlaidų valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčiui (BFP-11);

Išlaidos darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, darbo užmokesčiui (BFP-12);

Išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui (BFP-13);

Išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui (BFP-14);

Profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių (BFP-15);

Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių (BFP-16).

Pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formos:

Pažymos apie biudžeto asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų planų paskirstymo pakeitimus (Nr.1);

Pažymos apie biudžeto asignavimų pakeitimus (Nr.2).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-14