Naujausia informacija


Informuojame, kad 2016-04-27 d. atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimas, kuriuo patvirtinta prašymo dėl mokėjimo paraiškos apmokėjimo termino pakeitimo forma (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b59a91600d4111e6bae4eb98746971fa). Prašome teikti prašymus Valstybės iždo departamentui pagal naują formą.

 

2019-05-17. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix10 atnaujinimais.

2019-05-17. Su versijos TW077 Fix10 atnaujinimais VBAMS įdiegtas funkcionalumas, kuris leidžia importuojant iš kitų apskaitos sistemų  (FAS) naujos struktūros (28 laukų) mokėjimo paraiškų bylą, kartu importuoti požymio „Viešinama AFIS“ reikšmę. Funcionalumo aprašymas bei importo bylos struktūra pateikiama naudotojo vadovo  Integracija su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis (FAS). Versija 16.0   2.1.6 skyriuje.

2019-04-18. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix08, Fix09 atnaujinimais.

2019-04-17. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 (2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1K-216 redakcija) p. 10 nustatyta, kad  "Asignavimų valdytojai, kitos biudžetinės įstaigos, centralizuotos apskaitos įstaiga (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) ir kiti subjektai, vadovaudamiesi taisyklių 8.1, 8.3 ir 8.8 papunkčiais, lėšoms gauti į savo arba į centralizuotos apskaitos įstaigos (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) nurodytų įstaigų sąskaitą rengiamoje mokėjimo paraiškoje pagal kitus nei darbo užmokesčio, socialinių išmokų (pašalpų) ir stipendijų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – ekonominės klasifikacijos straipsnis), nurodo, kokiam tikslui skirtos lėšos". VBAM sistemoje įdiegtas lėšų į biudžetinės įstaigos sąskaitą pildymo funkcionalumas, pateikiame  trumpą  VBAMS mokėjimo paraiškų pildymo  ir  importuotų iš FAS mokėjimo paraiškų   procedūros aprašymą.

2019-03-13. VBAMS naudotojų vadovų NAV2017 aplinkai Biudžeto projekto parengimo naudotojų vadovų skyriuje paskelbtas papildytas ES, BF, Pajamų įmokų ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti, įvedimo vadovas, ver. 1.2.

2019-03-01. VBAMS naudotojų vadovų NAV2009 ir NAV2017 aplinkai Biudžeto projekto parengimo naudotojų vadovų skyriuje paskelbti papildyti ES, BF, Pajamų įmokų ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti, įvedimo vadovai.

2019-02-27. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix07 atnaujinimais.

2019-02-01. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix06  atnaujinimais.  Informuojame, kad parengta Forma Nr. 1. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA.

2019-01-02. Vadovaujantis VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IŠDAVIMO IŠ VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITOS TAISYKLIŲ 23.1 straipsniu, VBAMS įdiegti pakeitimai, susiję su informacijos viešinimu Atvirų finansų informacinėje sistemoje. Tais atvejais, kai mokėjimo paraiškos informacija negali būti viešinama, mokėjimo paraišką rengiantis asmuo VBAM sistemoje mokėjimo paraiškoje turi galimybę pažymėti, kad informacija nebus viešinama. Galimybė pažymėti mokėjimo paraiškoje požymį dėl viešinimo suteikta toms įstaigoms, kurios VBAM sistemoje įtrauktos į subjektų, kurių duomenys gali būti neviešinami, sąrašą. Pateikiamas detalesnis procedūros aprašymas NAV2009 aplinkai, NAV2017 aplinkai.

2018-12-31. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix03, Fix04, Fix05 atnaujinimais.

2018-12-31. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2019 m. aprašymą: įstaigoms, dirbančioms NAV2009 aplinkoje - (PDF byla, 381 KB), įstaigoms, dirbančioms NAV2017 aplinkoje - (PDF byla, 385 KB).

2018-12-18. Šiuo metu VBAMS veikia Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 (toliau −  NAV 2009) ir Microsoft Dynamics NAV 2017 (toliau – NAV 2017) aplinkose. 2019 m. planuojame pabaigti VBAMS veikimo perkėlimą į NAV 2017 aplinką.

SVARBU: NAV 2017 versijoje neveiks „sena“ integracija tarp VBAMS ir įstaigose veikiančių Finansinės apskaitos sistemų, t. y., kai iš VBAMS eksportuojami duomenys apie apmokėtas mokėjimo paraiškas. NAV 2017 aplinkoje veikia integracija, kai iš įstaigų Finansinės apskaitos sistemų į VBAMS siunčiami mokėjimo paraiškų duomenys, o iš VBAMS į apskaitos sistemas perduodama informacija apie mokėjimo paraiškų apdorojimo būkles. Minėta integracija gali būti realizuota dviem būdais: a) formuojant bylas; b) naudojant žiniatinklio tarnybas (webservis‘us). Integracijų aprašymus rasite VBAMS tinklalapyje, pasirinkite  Naudotojų vadovai, VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas. 2017.11.22 skelbimas Integracija su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis (FAS) 15.0 versija. 2017-07-07 skelbimas Mokėjimo paraiškų FAS integracijos per žiniatinklio tarnybas techninė specifikacija Versija 4.

2019 m. VBAMS veikimą į NAV 2017 aplinką perkelsime pagal toliau nurodytą planą. Į naują aplinką perkeliamos visos atitinkamoje duomenų bazėje veikiančios įstaigos

  • 2019 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos, Kalėjimų departamentas ir departamentui pavaldžios įstaigos;

  • 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos;

  • 2019 m. kovo 8 d. pridedame įstaigų sąrašą

  • 2019 m. kovo 22 d. pridedame įstaigų sąrašą.

Detalesnę informaciją, susijusią  su  VBAMS perkėlimu į NAV 2017 aplinką, pranešime raštu, likus mėnesiui iki planuojamos perkėlimo datos.

VBAMS tinklalapyje adresu https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams/naudotoju-vadovai-nav-2017  yra  paskelbti VBAMS  naudotojų vadovai, pritaikyti darbui  NAV 2017 versijoje, bei supažindinimo su NAV 2017 aplinka vadovas.

2018-12-04. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2018 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 28 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 21 dienos, tačiau dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 20 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2018-12-03. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix02 atnaujinimais.

2018-07-12. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix20 (NAV2009 ir NAV2017 aplinkai).

2018-07-12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ nuo 2018 m. liepos 3 d. Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) pavesta centralizuotai atlikti 141 įstaigos buhalterinės apskaitos ir mokėjimo paraiškų teikimo funkcijas. Kadangi įstaigoms kyla daug klausimų dėl mokėjimo paraiškų rengimo ir teikimo į VBAMS, teikiame Finansų ministerijos išaiškinimą.

Vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 (toliau – taisyklės) 21 p., rengiant mokėjimo paraišką VBAM sistemoje, turi dalyvauti mažiausiai du atsakingi asmenys, iš kurių vienas turi teisę atlikti mokėjimo paraiškos tvirtinimo procedūrą (asmuo, kuriam VBAM sistemoje suteiktas 12 arba 52 naudotojo grupės kodas), kitas – mokėjimo paraiškos registravimo procedūrą (asmuo, kuriam VBAM sistemoje suteiktas 11 arba 51 naudotojo grupės kodas). VBAM sistemoje mokėjimo paraiškos negali užregistruoti (11 ar 51 kodai) ją patvirtinęs asmuo (12 ar 52 kodai). Suformuotas dokumentas (popierinė arba elektroninė mokėjimo paraiška) turi būti pasirašomas vadovo ar jo įgalioto asmens, vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (11 ar 51 kodai) ir asmens, atlikusio VBAM sistemoje mokėjimo paraiškų tvirtinimo procedūrą (12 ar 52 kodai).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad mokėjimo paraiškos, neatitinkančios šių taisyklių reikalavimų, nebus tenkinamos.

2018-07-10. Informuojame, kad įstaigų, dirbančių su FVAIS, kurių apskaita nuo š.m. liepos 3 dienos tvarkoma Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre, darbuotojams prie vardų xxxx-13-yy ir xxxx-15-yy pridedamos teisės, skirtos Pardavimų Sąskaitų Faktūrų registravimui.

2018-06-18. Informuojame, kad patvirtinus 2018 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 488 Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašą, (toliau – aprašas):

  • Centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, remiantis aprašo 19.1.3 papunkčiu nustato centralizuotos apskaitos įstaigos asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti biudžetinės įstaigos apskaitos dokumentus, sąrašą;
  • Centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirti atsakingi asmenys, vadovaudamiesi aprašo 23.2.4 papunkčiu rengia biudžetinės įstaigos VBAMS paraiškas ir atlieka kitas procedūras finansų ministro nustatyta tvarka.

Įstaigai, kurių mokėjimo paraiškas ir kitas su mokėjimų vykdymu susijusias procedūras atliks centralizuotos apskaitos įstaiga, turi būti parengti du taisyklių 2 priedo (Naudotojų identifikavimo kortelės forma –VBAMS NK-1) komplektai:

  1. Turi būti atnaujintos Naudotojų indentifikavimo kortelės toms kortelėje nurodytoms standartinėms naudotojų grupėms, kurių funkcijos lieka įstaigoje. Šį naudotojų kortelių komplektą parengia įstaiga, pasirašo įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

  2. Turi būti naujai parengtos Naudotojų indentifikavimo kortelės toms nurodytoms standartinėms naudotojų grupėms, kurių funkcijas atliks centralizuotos apskaitos įstaiga. Šį naudotojų kortelių komplektą parengia centralizuotos apskaitos įstaiga, pasirašo centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Sistemos administravimo skyriuje atnaujinta Naudotojų identifikavimo kortelė ir kortelės užpildymo išaiškinimas. Prašome susipažinti.

2018-05-24. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix15 - Fix16 (NAV2009 aplinkai) ir Fix16 - Fix17 (NAV2017 aplinkai).

2018-03-26. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix13 (NAV2009 aplinkai) ir Fix14 (NAV2017 aplinkai).

2018-03-26. Dėl mokėjimo nurodymų kovo 30 d.: „Informuojame Jus, kad 2017 m. kovo 30 d. mokėjimo sistemos TARGET2 ir STEP2 nedirbs, todėl šią dieną mokėjimo nurodymai per sistemą TARGET2–LIETUVOS BANKAS ir į gavėjų sąskaitas, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas yra STEP2 sistemos dalyvis, nebus vykdomi. Jei tokių mokėjimo nurodymų vykdymo data bus nustatyta kovo 30 d., jie bus atmesti nepriklausomai nuo pateikimo dienos“.

Dėl šios priežasties valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios įstaigos mokėjimo paraiškas, asignavimų poreikio prognozes rengia ir teikia Valstybės iždo departamentui vadovaudamiesi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195,  111 punktu.

2018-01-11. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix09.

2018-01-11 Dėl ataskaitos BFP-1 formavimo galimybių. Ataskaitą BFP-1 galima formuoti su ataskaitos tvirtinimo sritimi ir be tvirtinimo srities. Plačiau apie galimybes prašau skaityti pateiktame dokumente BFP-1 ataskaita

2018-01-02. 2018 metų valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams paskirčių klasifikatorius

2017-12-29. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2018 m. aprašymą: įstaigoms, dirbančioms NAV2009 aplinkoje - (PDF byla, 408 KB), įstaigoms, dirbančioms NAV2017 aplinkoje - (PDF byla, 451 KB).

2017-12-27. Šiuo metu VBAMS veikia Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 (toliau −  NAV 2009) pagrindu. Finansų ministerija pradėjo VBAMS perkėlimą į aukštesnę Microsoft Dynamics NAV 2017 (toliau – NAV 2017) versiją. Šių metų rugsėjo mėnesį į NAV 2017 aplinką perkelta pirmoji VBAMS duomenų bazė, kurioje dirba Švietimo ir mokslo ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojai. 2018 m. planuojame tęsti VBAMS perkėlimą į NAV 2017 aplinką.

Peržiūrėję 2018 m. VBAMS pakeitimų diegimo planus, į NAV 2017 aplinką planuojame perkelti šias įmones:

2018 m. vasario 9 d. Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jų pavaldžių įstaigų VBAMS.

2018 m. vasario 23 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos bei jų pavaldžių įstaigų VBAMS.

2018 m. kovo 9 d. Krašto apsaugos ministerijos bei ministerijos pavaldžių įstaigų VBAMS.

Detalesnę informaciją apie migravimo tvarką pranešime raštu.

Pastebėjome, kad kai kuriose minėtose įstaigose naudojama „sena“ integracija tarp VBAMS ir įstaigose veikiančių Finansinės apskaitos sistemų, t. y., kai iš VBAMS eksportuojami duomenys apie apmokėtas mokėjimo paraiškas. NAV 2017 versijoje nepalaikoma funkcija, skirta  iš VBAMS suformuoti išorines bylas, kuriose įrašoma informacija, susijusi su apmokėtomis mokėjimo paraiškomis (apie tai pranešėme VBAMS tinklalapyje Naujausios informacijos srityje 2017-10-10 skelbime). Prašytume rasti galimybę „senos“ integracijos atsisakyti iki nurodytų datų. Siūlome pereiti prie integracijos, kai iš įstaigų Finansinės apskaitos sistemų į VBAMS siunčiami mokėjimo paraiškų duomenys, o iš VBAMS į apskaitos sistemas perduodama informacija apie mokėjimo paraiškų apdorojimo būkles. Integracijos aprašymą skaitykite VBAMS tinklalapyje Naudotojų vadovų skyriuje VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymo skiltyje 2017.11.22 dienos paskelbtoje projektavimo dokumento 15.0 versijoje.

VBAMS tinklalapyje adresu https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams skyriuje „Naudotojų vadovai NAV 2017“ yra  paskelbti VBAMS naudotojų vadovai, pritaikyti darbui  NAV 2017 versijoje, bei supažindinimo su NAV 2017 aplinka vadovas.