Kauno teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininko pavaduotojas (ststutinis valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2019-07-01

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininko pavaduotojo  (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 8.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti specialiųjų muitinės procedūrų priežiūros grupių darbą, rengti skyriaus darbo planus ir ataskaitas bei vadovauti skyriui, nesant skyriaus viršininko. Skyriaus viršininko pavaduotojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – muitinės procedūrų įforminimo, vykdymo ir užbaigimo priežiūros srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

            2. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                      3. Turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo ar priežiūros srityje;

                      4. Mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

            5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“;

                      6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

7. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

          4.2. dokumentus, patvirtinančius darbo patirtį (žr. pareigybės aprašymo 4.3 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 1 d. adresu: Kauno teritorinė muitinė, Jovarų g. 3, Kaunas (3-26 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 37) 30 4208; el. pašto adresas: solveiga.zavalisiniene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

                                                                              

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 18 d.

 įsakymu Nr. 1B-231

 

                                      KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS

MUITINĖS PROCEDŪRŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VIRŠININKO pavaDUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininko pavaduotojas (toliau – skyriaus viršininko pavaduotojas) yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti specialiųjų muitinės procedūrų priežiūros grupių darbą, rengti skyriaus darbo planus ir ataskaitas bei vadovauti skyriui, nesant skyriaus viršininko. Skyriaus viršininko pavaduotojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – muitinės procedūrų įforminimo, vykdymo ir užbaigimo priežiūros srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

                      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

            4.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                      4.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo ar priežiūros srityje;

                      4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

            4.5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“;

                      4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nesant skyriaus viršininko, vadovauja skyriui;

5.2. rengia skyriaus veiklos planus, skyriaus viršininko pavedimu organizuoja skyriui numatytų priemonių vykdymą;

5.3. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja procedūrų įforminimo, vykdymo ir užbaigimo patikrinimų, tyrimų atlikimą bei patikrinimo rezultatų įforminimą, derina ar/ir tvirtina išvadų, raštų, tyrimo ir supaprastinto patikrinimo ataskaitų bei sprendimų projektus, užtikrina jų atitikimą teisės aktų reikalavimams, nuolat vertina  riziką, susijusią su  muitinės procedūromis, ir taiko veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;

5.5. analizuoja skyriui pavestų funkcijų vykdymo rezultatus, sistemina šios analizės duomenis, teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo tobulinimo ir veiklos rezultatų gerinimo;

5.6. organizuoja ir užtikrina tinkamą muitinės procedūrų vykdymo kontrolę;

5.7. bendradarbiauja su muitinės įstaigomis ir valstybės institucijomis muitinės veiklos klausimais;

5.8. rengia skyriaus statistinius duomenis, ataskaitas ir kitokią teikiamą informaciją, užtikrina Muitinės efektyvumo rodiklių sistemos (MERS) priemonėmis Muitinės procedūrų priežiūros skyriui priskirtų rodiklių kokybišką planavimą ir jų vykdymą;

5.9. teikia kitiems muitinės struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis;

5.10. rengia ir derina rengiamų teisės aktų, susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijomis, projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

5.11. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininkui.