Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kauno teritorinės muitinės posto viršininkas (statutinis valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2019-07-01

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės posto viršininko (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 6.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga organizuoti muitinės posto darbą, vadovauti ir užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės priežiūros priemonės, taip pat kitos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) arba teritorinės muitinės pavestos užduotys. Posto viršininkas atlieka pareigas specialiosiose – muitinės formalumų atlikimo ir muitinės priežiūros vykdymo – veiklos srityse.

Specialieji reikalavimai:

1.Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymais, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje;

2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

3. Turėti ne mažesnę nei 2 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo arba muitinės priežiūros vykdymo srityse ir 1 metų patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

5. Mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo ir tvarkymo taisykles;

8. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

9. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

10. Atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.8 ir 4.9 papunkčius).

4.2. dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.5 papunktį).

          4.3. dokumentus, patvirtinančius darbo patirtį (žr. pareigybės aprašymo 4.3 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 1 d. adresu: Kauno teritorinė muitinė, Jovarų g. 3, Kaunas (3-26 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 37) 30 4208; el. pašto adresas: solveiga.zavalisiniene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

 

                                                                               PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr.1B-180

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS POSTO VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Kauno teritorinės muitinės posto viršininkas (toliau – posto viršininkas) yra statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas).

 2. Pareigybės grupė – 6.

  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

 3. Posto viršininko pareigybė reikalinga organizuoti muitinės posto darbą, vadovauti ir užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės priežiūros priemonės, taip pat kitos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) arba teritorinės muitinės pavestos užduotys. Posto viršininkas atlieka pareigas specialiosiose – muitinės formalumų atlikimo ir muitinės priežiūros vykdymo – veiklos srityse.

  III SKYRIUS

  SPECIALIEJI reikalavimai ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

  4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymais, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje;

  4.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę nei 2 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo arba muitinės priežiūros vykdymo srityse ir 1 metų patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.5. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo ir tvarkymo taisykles;

4.8. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.9. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.10. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.   

                             

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja muitinės posto darbą, skiria muitinės posto pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.2. užtikrina muitinės posto kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių taikymą;

5.3. kontroliuoja, kaip muitinės posto pareigūnai vykdo savo pareigas, laikosi tarnybinės drausmės;

5.4. kontroliuoja lokalų rizikos valdymą poste;

5.5. laiku ir tinkamai vykdo teritorinės muitinės direktoriaus ir jo pavaduotojų pavedimus;

5.6. užtikrina teritorinės muitinės statistinių duomenų, ataskaitų, pranešimų ir kitokios informacijos kaupimą ir sisteminimą pagal atliekamos analizės pobūdį ir tikslus;

5.7. analizuoja ir apibendrina muitinės posto pamainų darbo rodiklius, tarnybinius ir drausminius nusižengimus ir jų priežastis nustatytu laikotarpiu;

5.8. užtikrina muitinės postui nustatytų užduočių vykdymą;

5.9. sprendžia per muitinės postą gabenamų ar poste deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių ir keleivių bagažo muitinio tikrinimo ir muitinio įforminimo sudėtingus klausimus;

5.10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų žodinius ir rašytinius prašymus, skundus, teikia jiems paaiškinimus ir informaciją muitinio tikrinimo, kitų muitinės formalumų atlikimo ir įforminimo klausimais;

5.11. teikia metodinę pagalbą muitinės posto pareigūnams dėl teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, taikymo;

5.12. organizuoja muitiniam įforminimui pateiktų dokumentų tvarkymą muitinės poste, jų pristatymą teritorinei muitinei nustatytu laiku.

5.13. derina muitinės ir kitų institucijų pareigūnų veiksmus sprendžiant neatidėliotinus tarnybos klausimus ir informuoja teritorinės muitinės direktorių ar jo pavaduotojus apie iškilusias problemas;

5.14. užtikrina patikėtų materialinių vertybių ir griežtos apskaitos blankų apskaitą ir apsaugą;

5.15. sudaro posto pareigūnų darbo grafikus, kontroliuoja posto pareigūnų darbo laikos apskaitos žiniaraščių pildymo teisingumą;

5.16. organizuoja ir kontroliuoja muitinės posto darbą taip, kad būtų išvengta sisteminių korupcijos apraiškų muitinės poste;

5.17. vykdo kitus su muitinės posto funkcijomis susijusius nenuolatinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus teritorinės muitinės direktoriui, o jei postą kuruoja teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojas – teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojui.