Klaipėdos teritorinės muitinės inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas) (9 pareigybės)

Galioja iki

2019-07-04

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Klaipėdos teritorinės muitinės inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 9 pareigybes. Pareigybių grupė – 12.

Pagrindinės funkcijos: inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės posto kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti. Inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir įforminimo – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla.

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

3. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo ir tvarkymo taisykles.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

5. Mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

7. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

8. Atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija (pašto arba elektroninio pašto adresas arba telefono numeris, kuriais gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui).

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas reikalavimas turėti darbo patirtį (stažą) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento viešųjų ir privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą bei dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktis reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

8. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.5. papunktį).

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 4 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 08; el. pašto adresas: ilona.dauksaite@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotoju paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“.

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

Teisės aktų, kuriais remiantis sudaromi testo klausimai, sąrašas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1B-215 „Dėl teisės aktų, skirtų teisės aktų išmanymo tikrinimui, sąrašo“:                                                              

1. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas.

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“.

8. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Sąjungos muitinės kodeksas, nustatytas 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 (OL 2013 L269, p. 1) ( I antraštinė dalis).

10. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

11. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. 1B-181

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.                   Klaipėdos teritorinės muitinės inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas).

2.                   Pareigybės grupė – 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3.                   Inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės posto kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti. Inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir įforminimo – veiklos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo ir tvarkymo taisykles;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.5. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka per postą gabenamų ar poste deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių, keleivių ir bagažo muitinį tikrinimą ir įforminimą vadovaudamasis teisės aktais;

5.2. užtikrina prekių ženklų apsaugos priežiūrą, Europos Bendrijos gyvūnų sveikatos ir augalų apsaugos standartų laikymąsi;

5.3. taiko importo, eksporto ir tranzito draudimus ir apribojimus, vykdo kontrabandos, muitų taisyklių pažeidimų prevenciją;

5.4. klasifikuoja prekes, nustato jų kilmę ir muitinę vertę, apskaičiuoja muitus ir kitus mokesčius, taiko priemones, kurios užtikrintų įsipareigojimų muitinei įvykdymą, renka muitus, kitus mokesčius ir rinkliavas;

5.5. įveda į muitinės informacines sistemas muitinės deklaracijų ir kitus šių sistemų apdorojamus duomenis, taip pat šiuos duomenis tvarko, analizuoja, perduoda ir priima;

5.6. taiko Europos Sąjungos ir nacionalinius licencijų ir kvotų režimus;

5.7. atlikdamas muitinį tikrinimą, daro kontrolinius matavimus, prekių inventorizacijas ir kitus tyrimus, plombuoja transporto priemones, kuriomis gabenamos prekės, taip pat šių prekių saugojimo vietas, žymi prekes jų identifikavimą palengvinančiais ženklais, nuima plombas;

5.8. ima prekių pavyzdžius ir mėginius;

5.9. atlieka rizikos vertinimą ir priima motyvuotus sprendimus dėl muitinio tikrinimo būdo parinkimo;

5.10. vykdo kontrabandos, muitų taisyklių  pažeidimų prevenciją;

5.11. vykdo kitus su muitinės posto funkcijomis susijusius nenuolatinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus muitinės posto pamainos viršininkui, o jei darbas muitinės poste organizuojamas ne pamainomis – muitinės posto viršininkui.