Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto vyresnysis inspektorius

Galioja iki

2019-04-25

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, vykdyti muitinės priežiūrą, atlikti Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtus muitinės formalumus, atlikti laivų povandeninės dalies muitinį tikrinimą su nardymo įranga ir kitas Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtas funkcijas. Mobiliųjų grupių posto vyresnysis inspektorius vykdo specialiosios srities – muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos – funkcijas.

Specialieji reikalavimai:

1.Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Muitinės įstatymais, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

          2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

3. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado I skilties reikalavimus;

4. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo I-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus;

5. Turėti Lietuvos Respublikoje galiojanti pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti po vandenių su nardymo įrangą;

6. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą turėti šaunamąjį ginklą;

7. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

8. Turėti pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti specialiąsias transporto priemones su šviesos ir garso signalais;

9. Mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

10. Mokėti dirbti „MS Office“ programos priemonėmis;

11. Atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.3 ir 4.4 papunkčius).

4.2. dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.11 papunktį).

4.3. vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausiančias transporto priemones, kopiją (žr. pareigybės aprašymo 4.7 papunktį).

4.4. galiojančio pažymėjimo, suteikiančio teisę dirbti po vandeniu su nardymo įranga, kopiją (žr. pareigybės aprašymo 4.5 papunktį).

4.5. pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti specialiąsias transporto priemones su šviesos ir garso signalais, kopiją (žr. pareigybės aprašymo 4.9 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 25 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 08; el. pašto adresas: ilona.dauksaite@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, atranką organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019  m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m.  kovo 22 d.

įsakymu Nr. 1B-262

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS MOBILIŲJŲ GRUPIŲ POSTO VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 5

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto (toliau – Mobiliųjų grupių postas) vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas (muitinės pareigūnas).

2.Pareigybės grupė – 11.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Mobiliųjų grupių posto vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, vykdyti muitinės priežiūrą, atlikti Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtus muitinės formalumus, atlikti laivų povandeninės dalies muitinį tikrinimą su nardymo įranga ir kitas Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtas funkcijas. Mobiliųjų grupių posto vyresnysis inspektorius vykdo specialiosios srities – muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos – funkcijas.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Muitinės įstatymais, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado I skilties reikalavimus;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo I-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus;

4.5. turėti Lietuvos Respublikoje galiojanti pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti po vandenių su nardymo įrangą;

4.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą turėti šaunamąjį ginklą;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

4.9. turėti pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti specialiąsias transporto priemones su šviesos ir garso signalais;

4.11. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.12. mokėti dirbti „MS Office“ programos priemonėmis;

4.13. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

          

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5.Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.vykdo pavestas tikslinio tikrinimo užduotis visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje;

5.2.pagal nustatytus rizikos požymius ar gautą informaciją, stabdo tikrinimui transporto priemones;

5.3.valdo ir vertina lokalią riziką, analizuoja informaciją apie pasirinktas tikrinti transporto priemones, prekes, vykstančius asmenis ir pateiktus tikrinimui dokumentus;

5.4.atlieka gabenamų ar saugomų prekių, dokumentų, transporto priemonių, asmenų, lydimo ir nelydimo bagažo ir siuntų tikrinimus;

5.5.atlieka laivų ir jų povandeninės dalies muitinį tikrinimą su  nardymo įranga;

5.6.tvarko ir prižiūri narų įrangą prieš ir po nardymų, atlieka jos patikrinimą;

5.7.pagal sudarytas bendradarbiavimo sutartis ir nustatyta tvarka teikia pagalbą ir keičiasi informacija su kitomis kontrolę atliekančioms institucijomis vykdant jų kompetencijai priskirtų teisės aktų pažeidimų prevenciją;

5.8.pagal rizikos požymius ir turimą informaciją apie galimus muitų teisės aktų pažeidimus tikrina prekes, kurios deklaruojamos pagal elektroninių duomenų teikimo sutartis arba kurioms yra taikomos supaprastintos muitinės procedūros ir kurios pateikiamos muitiniam tikrinimui ne muitinės poste;

5.9.bendradarbiauja su teritorinės muitinės skyriais, Muitinės kriminaline tarnyba, kitų teritorinių muitinių Mobiliųjų grupių postais, muitinės posto pareigūnais, sprendžiant prekių, dokumentų, asmenų ir transporto priemonių atrankos tikrinimui, jų tikrinimo, pažeidimų nustatymo ir fiksavimo klausimus;

5.10.atlieka muitinio tikrinimo veiksmus ir prevencines priemones, skirtas galimų teisės aktų pažeidimams užkardyti;

5.11.vykdo kontrabandos ir muitų taisyklių pažeidimų prevenciją;

5.12.renka ir analizuoja statistinius duomenis apie tikslinio tikrinimo užduočių vykdymą, atliktus tikrinimus ir nustatytus pažeidimus, rengia ataskaitas;

5.13.vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mobiliųjų grupių posto viršininko (pavaduotojo) nurodymus, susijusius su Mobiliųjų grupių posto funkcijomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mobiliųjų grupių posto viršininkui, o jei darbą organizuoja Mobiliųjų grupių posto viršininko pavaduotojas – posto viršininko pavaduotojui.