Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Klaipėdos teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyriausiojo inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2019-07-03

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo  skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 9.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga kontroliuoti muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimą, taikyti priverstinio išieškojimo būdus, išduoti leidimus naudoti bendrąją garantiją. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolės mokestinių nepriemokų išieškojimo, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

            1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

           2. Turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3. Turėti ne mažesnę nei vienerių metų patirtį mokesčių administravimo srityje;

4. Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-jo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

4.2. dokumentus, patvirtinančius darbo patirtį (žr. pareigybės aprašymo 4.3 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 3 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 08; el. pašto adresas: ilona.dauksaite@lrmuitine.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                             Muitinės departamento prie  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus   

                                                                                                                                        2019 m. balandžio 10  d.įsakymu Nr.1B-335

 

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS

 MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

            1. Klaipėdos teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

            2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

            3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga kontroliuoti muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimą, taikyti priverstinio išieškojimo būdus, išduoti leidimus naudoti bendrąją garantiją. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolės mokestinių nepriemokų išieškojimo, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

            4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

  4.2. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų patirtį mokesčių administravimo srityje;

4.4. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

            4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-jo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolę,

5.2. rengia sprendimus (jų pakeitimą/atšaukimą) dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo ar garanto piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitose;

5.3. rengia laiduotojui arba garantui reikalavimus (jų pakeitimą/sustabdymą/atnaujinimą /atšaukimą) dėl mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės įvykdymo ir mokestinės nepriemokos už mokesčių mokėtoją sumokėjimo (jeigu mokestinės prievolės įvykdymas užtikrintas laidavimu arba garantija);

5.4. rengia sprendimus (jų pakeitimą/sustabdymą/atnaujinimą/atšaukimą) dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, laiduotojo arba garanto turto, priverstinio mokestinės nepriemokos, užtikrintos priverstine hipoteka (įkeitimu), išieškojimo iš įkeisto turto;

5.5. rengia finansinius reikalavimus, atsiradusius bankroto bylos iškėlimo dieną ir teikia juos įmonės administratoriui, atstovauja Lietuvos muitinės interesams teismuose, nagrinėjant civilines bylas dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių, kreditorių susirinkimuose;

5.6. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, perduoda mokestinių nepriemokų dokumentų bylas naujajam kreditoriui;

5.7. vykdo turto areštą ir priverstinę hipoteką, rengia dokumentus (jų pakeitimą, sustabdymą, atnaujinimą, atšaukimą) dėl mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo turto areštu, hipoteka (įkeitimu);

5.8. kontroliuoja atleidimo nuo prievolės mokėti importo akcizus sąlygų laikymąsi prekių gabenimo iš muitinės postų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius atvejais;

5.9. nagrinėja asmenų, pageidaujančių gauti leidimą naudoti bendrąją garantiją, prašymus, išduoda leidimus ir vykdo jų priežiūrą, priima ir registruoja bendrąsias garantijas mokestinių prievolių, susijusių su importuojamomis prekėmis, įvykdymo užtikrinimui;

5.10. atlieka vienkartinių garantijų, susijusių su išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai pateiktomis prekėmis, naudojimo priežiūrą;

5.11. nagrinėja asmenų, pageidaujančių atidėti arba išdėstyti mokestinių prievolių sumokėjimą, prašymus ir rengia sprendimų ir sutarčių dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo projektus, kontroliuoja jų vykdymą, apskaičiuoja ir įregistruoja palūkanas;

5.12. rengia turto ir asmens neradimo aktus, pažymas dėl beviltiškų mokestinių nepriemokų revizavimo, raginimus mokestinę prievolę įvykdyti geruoju, pranešimus apie mokestines prievoles ar permokas;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka taiko įstatymais numatytas sankcijas asmenims, kurie buvo pripažinti tinkamai neįvykdę mokestinių prievolių: registruoja delspinigių mokestines prievoles, rengia sprendimus dėl mokesčių mokėtojo teisės į atidėtą mokėjimą panaikinimo, registruoja Nacionalinės bylų valdymo ir žvalgybos sistemoje;

5.14. rengia sprendimus dėl mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia, muito mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia ir nurašymo iš ,,B“ sąskaitos, formuoja Europos Sąjungos nuosavų išteklių nurašymo iš „B“ sąskaitos atvejus pagrindžiančių dokumentų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo jų priežiūrą;

5.15. rengia ataskaitų projektus informacinėje sistemoje (WOMIS), kurioje Europos Sąjungos valstybė narė teikia Europos Komisijai informaciją apie nurašomas iš atskirosios („B“) sąskaitos nuosavų išteklių sumas, didesnes nei 100 tūkst. Eur;

5.16. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant bei nustatyta tvarka derina teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.17. bendradarbiauja su muitinės įstaigomis ir valstybės institucijomis muitinės veiklos klausimais;

5.18. vykdo ir kitus su Klaipėdos teritorinės muitinės ar Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.