Klaipėdos teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiojo inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2019-07-03

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 9.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Pareigūnas atlieka funkcijas specialiojoje– muitinės procedūrų įforminimo ir atlikimo priežiūros – muitinės veiklos srityje.  

Specialieji reikalavimai:

 1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą.

 2. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą – iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

 3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų rengimo taisykles.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

  5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

  6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų  fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 3 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 07; el. pašto adresas: indre.valiuliene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

                                                                                                      

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m.  balandžio 10 d.

įsakymu Nr. 1B-336

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS

MUITINĖS PROCEDŪRŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klaipėdos teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

2. Pareigybės grupė – 9.

     

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Pareigūno pareigybė reikalinga Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Pareigūnas atlieka funkcijas specialiojoje– muitinės procedūrų įforminimo ir atlikimo priežiūros – muitinės veiklos srityje.

 

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

       4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

       4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

      4.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą – iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

      4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

      4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

      4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų  fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

 

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

      5. Šias pareigas einantis pareigūnas atlieka šias funkcijas:

      5.1. nagrinėja prašymus ir išduota asmenims leidimus taikyti specialiąsias procedūras (išskyrus tranzito, muitinio sandėliavimo, laisvosios zonos procedūras, prekių laikinąjį  saugojimą);

      5.2. nagrinėja asmenų prašymus ir išduoda leidimus naudotis supaprastinimais, taikomais įforminant prekėms Sąjungos ir bendrąją tranzito procedūras arba užbaigiant tas procedūras;

      5.3. nagrinėja asmenų prašymus ir išduoda leidimus tvirtinti muitinį statusą, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu;

      5.4. nagrinėja asmenų prašymus ir išduoda leidimus teikti supaprastintas muitinės deklaracijas, taikyti kitus muitinės formalumų supaprastinimus;

     5.5. derina sutarčių dėl supaprastinimų, nurodytų šio funkcijų aprašymo 5.2 – 5.4 papunkčiuose, atlikimo projektus;

      5.6. Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos Garantijų valdymo posistemyje (GMS) registruoja garantijas, taikomas tranzito procedūrai įforminti, atlieka  garantijų, pateiktų tranzito procedūrai įforminti, priežiūrą;

      5.7. atlieka tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiųjų procedūrų atlikimo priežiūrą ir  tyrimus dėl šių procedūrų neužbaigimo arba užbaigimo su pažeidimais;

      5.8. atlieka saugojimo (muitinio sandėliavimo, laisvosios zonos) procedūrų atlikimo priežiūrą ir tyrimus dėl šių procedūrų neužbaigimo arba užbaigimo su pažeidimais;

      5.9. atlieka prekių, saugomų laikinojo saugojimo sandėliuose priežiūrą ir tyrimus dėl laikinojo saugojimo neužbaigimo laiku ar užbaigimo su pažeidimais;

      5.10. atlieka tranzito procedūrų atlikimo priežiūrą ir tyrimus dėl nebaigtų ar baigtų su pažeidimais tranzito procedūrų;

      5.11. taiko muitinės priežiūros priemones oro transportu gabenamoms prekėms;

      5.12. atlieka eksporto procedūrų atlikimo priežiūrą ir tyrimus dėl nebaigtų ar baigtų su pažeidimais eksporto procedūrų;

      5.13. atlieka leidimuose, nurodytuose šio funkcijų aprašymo 5.1 – 5.4  papunkčiuose, nustatytų sąlygų ir reikalavimų laikymosi priežiūrą;

      5.14. taiko muitinės priežiūros priemones prekėms, kurioms išduoti leidimai taikyti tikslinio naudojimo (išskyrus galutinį vartojimą) ir perdirbimo specialiąsias procedūras jų naudojimo  ar perdirbimo vietose;

      5.15. taiko muitinės priežiūros priemones prekėms, saugomoms muitinės sandėliuose, importo ir eksporto terminaluose, laikinojo saugojimo sandėliuose, laisvosiose zonose;

      5.16. taiko muitinės priežiūros priemones eksportuojamoms prekėms, priskirtoms ES bendrosios žemės ūkio  politikos sričiai, registruoja prekių, neįtrauktų į Romos sutarties I priedą, receptūras;

      5.17. atlieka prekėms (išskyrus prekes, laikytinas pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, nykstančius laukinius gyvūnus ir augalus (CITES konvencija), pavojingus krovinius, strategines ir dvigubos paskirties prekes, ginklus, šaudmenis, narkotines ir psichotropines bei jų pirmtakus (prekursorius), kultūros vertybes) taikomų draudimų ir apribojimų muitinės priežiūrą;

      5.18. rengia sprendimų projektus dėl mokestinės prievolės atsiradimo muitinei;

      5.19. analizuoja muitinės procedūrų atlikimą ir, pastebėję rizikos požymius, teikia pranešimus apie pastebėtus rizikos požymius;

      5.21. analizuoja gautą informaciją, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis, teikia siūlymus dėl muitinės veiklos tobulinimo;

      5.22. nagrinėja asmenų prašymus, susijusius su skyriaus atliekamomis funkcijomis, ir teikia asmenims informaciją;

      5.23. rengia sprendimų projektus, teikia išvadas (pažymas), rengia ataskaitas;

      5.24. teikia pastabas ir siūlymus dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijomis, projektų;

      5.25. teikia informaciją ir rengia pažymas valstybės institucijoms  teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams, asmenims apie asmenų įsipareigojimus muitinei (dėl muitinės formalumų atlikimo) vykdymą;

      5.26. tvarko informaciją Lietuvos Respublikos muitinės informacinėse sistemose;

      5.27. dalyvauja skyriaus, muitinės darbo planų rengime, numatytų priemonių įgyvendinime, teikia ataskaitas, tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą ir užtikriną tinkamą jų saugojimą;

      5.28. atlieka muitinės postų patikrinimus ir teikia muitinės postų pareigūnams metodinę pagalbą, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis;

      5.29. teikia metodinę pagalbą, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis kitiems teritorinės muitinės skyriams;

      5.30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus  viršininko nurodymus, susijusius su Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus funkcijomis.

   

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

 

      6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininkui.