Klaipėdos teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresniojo inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2019-07-03

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga teritorinė muitinė, pažeidimų prevenciją, bei kitoms Pažeidimų prevencijos skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

            1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą  ir įgytą kvalifikaciją;

            2. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

            3. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fiziniam pasirengimui III-jo lygio pareigūnų grupei nustatytus reikalavimus;

            4. Mokėti anglų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

            5. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

            6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

            7. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę  dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.2 ir 4.3 papunkčius).

4.2. dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.4 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 3 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 07; el. pašto adresas: indre.valiuliene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

                                                                                                            

PATVIRTINA                                                                               

 Muitinės departamento prie Lietuvos          

                                                                                                            Respublikos finansų ministerijos

                                                                                                           generalinio direktoriaus

                                                                                                           2019 m.  balandžio 19 d.                                

                                                                                                           įsakymu Nr. 1B-375 

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS

PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.Klaipėdos teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga teritorinė muitinė, pažeidimų prevenciją, bei kitoms Pažeidimų prevencijos skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą  ir įgytą kvalifikaciją;

4.2.atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.3.atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fiziniam pasirengimui III-jo lygio pareigūnų grupei nustatytus reikalavimus;

4.4.mokėti anglų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5.mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

4.6.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7.atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę  dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.analizuoja gautus pranešimus apie pastebėtus rizikos požymius iš teritorinės muitinės struktūrinių padalinių ir jų pagrindu rengia rizikos profilių projektus;

5.2.atlieka rizikos profilių panaudojimo efektyvumo analizę, teikia siūlymus dėl jų pakeitimo, panaikinimo ar galiojimo pratęsimo;

5.3.analizuoja rizikos požymių turinčių prekių (krovinių) gabenimą;

5.4.rengia pranešimus apie pastebėtus rizikos požymius;

5.5.teikia siūlymus dėl rizikos mažinimo priemonių taikymo;

5.6.teikia konsultacijas muitinės postų ir skyrių pareigūnams rizikos valdymo klausimais;

5.7.kontroliuoja rizikos profilių nurodymų vykdymą bei teikia pastabas struktūriniams padaliniams dėl nustatytų trūkumų;

5.8.teikia metodinę ir praktinę pagalbą teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams dėl prekių, kurioms taikomos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonės, dėl psichotropinių ir narkotikų medžiagų, jų prekursorių paieškos;

5.9.atlieka tyrimus dėl sulaikytų prekių, kurios galimai pažeidžia intelektinės nuosavybės teisių apsaugą bei nustačius pažeidimus, surašo administracinių nusižengimų arba prekių sulaikymo protokolus;

5.10.vykdo ir kitus su Klaipėdos teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6.Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos teritorinės muitinės  Pažeidimų prevencijos skyriaus viršininkui.