Klaipėdos teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiasis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas) (2 pareigybės)

Galioja iki

2019-07-04

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga klasifikuoti prekes, kontroliuoti prekių klasifikavimo teisingumą. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo bei muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje;

3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties reikalavimus.

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

4.2. dokumentus, patvirtinančius darbo patirtį (žr. pareigybės aprašymo 4.2 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 4 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 08; el. pašto adresas: ilona.dauksaite@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1B

374

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS
TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Šias pareigas einančio vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga klasifikuoti prekes, kontroliuoti prekių klasifikavimo teisingumą. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo bei muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties reikalavimus;

4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo tikrinimus, atsirenkant prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką, ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio įforminimo dėl prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo bei kitų muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją;

5.4. klasifikuoja importuotas (eksportuotas) prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių mėginius (pavyzdžius) ir rengia prekių klasifikavimo aktus;

5.5. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių klasifikavimą, muitų ir mokesčių tarifų taikymą suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;

5.6. rengia išvadas dėl sulaikytų (konfiskuotų) prekių klasifikavimo ir joms taikomų importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;

5.7. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką, susijusią su prekių klasifikavimu, muitų ir mokesčių tarifų taikymu, nustatyta tvarka teikia informaciją kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;

5.8. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo kontrolės srityje ir teikia ataskaitas skyriaus viršininkui, jo pavaduotojui dėl veiklos rezultatų gerinimo;

5.9. rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas (siūlymus) dėl parengtų teisės aktų projektų keitimo, tobulinimo ar kolizijų šalinimo;

5.10. rengia skyriaus veiklos ataskaitas Muitinės departamentui bei Klaipėdos teritorinės muitinės vadovybei;

5.11. vykdo ir kitus su Klaipėdos teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.