Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Klaipėdos teritorinės muitinės vyresnysis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas) (16 pareigybių)

Galioja iki

2019-07-04

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 16 pareigybių. Pareigybių grupė – 11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės posto kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir įforminimo – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla.

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

3. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir tvarkymo taisykles.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis.

5. Mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

7. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

8. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma,, Riboto naudojimo“.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

4.2. dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.5 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 4 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 07; el. pašto adresas: indre.valiuliene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, atranką organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019  m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr.1B-181

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Klaipėdos teritorinės muitinės vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas).

 2. Pareigybės grupė – 11.

  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

 3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės posto kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir įforminimo – veiklos srityje.

  III SKYRIUS

  SPECIALIEJI reikalavimai ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

  4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

  4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir tvarkymo taisykles;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

4.5. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka per postą gabenamų ar poste deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių, keleivių ir bagažo muitinį tikrinimą ir įforminimą vadovaudamasis teisės aktais;

5.2. užtikrina prekių ženklų apsaugos priežiūrą, Europos Bendrijos gyvūnų sveikatos ir augalų apsaugos standartų laikymąsi;

5.3. taiko importo, eksporto ir tranzito draudimus ir apribojimus, vykdo kontrabandos, muitų taisyklių pažeidimų prevenciją;

5.4. klasifikuoja prekes, nustato jų kilmę ir muitinę vertę, apskaičiuoja muitus ir kitus mokesčius, taiko priemones, kurios užtikrintų įsipareigojimų muitinei įvykdymą, renka muitus, kitus mokesčius ir rinkliavas;

5.5. įveda į muitinės informacines sistemas muitinės deklaracijų ir kitus šių sistemų apdorojamus duomenis, taip pat šiuos duomenis tvarko, analizuoja, perduoda ir priima;

5.6. sulaiko asmenis, prekes, transporto priemones, atlieka asmens apžiūrą, surašo administracinio nusižengimo ir kitus protokolus;

5.7. taiko Europos Sąjungos ir nacionalinius licencijų ir kvotų režimus;

5.8. atlikdamas muitinį tikrinimą, daro kontrolinius matavimus, prekių inventorizacijas ir kitus tyrimus, plombuoja transporto priemones, kuriomis gabenamos prekės, taip pat šių prekių saugojimo vietas, žymi prekes jų identifikavimą palengvinančiais ženklais, nuima plombas;

5.9. ima prekių pavyzdžius ir mėginius;

5.10. atlieka žemės ūkio paskirties produktų kontrolę:

5.10.1. atlieka žemės ūkio produktų muitinį (fizinį) tikrinimą;

5.10.2. atlieka žemės ūkio produktų sukeitimo tikrinimus;

5.10.3. renka, analizuoja statistinius duomenis apie atliktus muitinius (fizinius) ir sukeitimo tikrinimus, rengia ataskaitas;

5.11. teikia asmenims informaciją apie galiojančias muitų taisykles, draudimus ir apribojimus, nagrinėja asmenų prašymus;

5.12. derina muitinės ir kitų institucijų tarnautojų veiksmus sprendžiant neatidėliotinus tarnybos klausimus ir informuoja posto viršininką arba pamainos viršininką apie iškilusias problemas ir įvykius poste;

5.13. atlieka rizikos vertinimą ir priima motyvuotus sprendimus dėl muitinio tikrinimo būdo parinkimo;

5.14. muitinės posto viršininko, posto viršininko pavaduotojo arba pamainos viršininko pavedimu organizuoja ir vadovauja muitiniam tikrinimui posto muitinio tikrinimo vietose arba darbo baruose taip, kad būtų užtikrintas tinkamas muitinės posto kompetencijai priskirtų muitinės funkcijų vykdymas;

5.15. vykdo kitus su muitinės posto funkcijomis susijusius nenuolatinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus muitinės posto pamainos viršininkui, o jei darbas muitinės poste organizuojamas ne pamainomis – muitinės posto viršininkui.