„Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybos Audito komiteto nepriklausomas narys

Galioja iki

2017-12-18

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB stebėtojų taryba yra 5 narių kolegialus priežiūros organas. Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui taryba sudaro komitetus, kurie sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus ir teikia stebėtojų tarybai savo išvadas, nuomones ir siūlymus.
Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ir siūlymų dėl audito ir kontrolės sistemos Grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai.
 
Nepriklausomam Audito komiteto nariui keliami šie reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
Įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų  žinios ir įgūdžiai bei jų praktinio taikymo rezultatai ir pasiekimai;
Ne mažesnė nei 5 metų vadovavimo įmonių finansinio audito ir/ar vidaus kontrolės sistemų valdymo srityje patirtis įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje;
Darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis būtų privalumas;
Galimybė skirti pakankamai laiko darbui komitete bei įsigilinimui į Grupės veiklos specifiką;
Gebėjimas kritiškai mąstyti bei aiškiai perteikti mintis;
Gebėjimas matyti bendrą vaizdą bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Aukštų etikos normų laikymasis;
Interesų konfliktų neturėjimas.


Komiteto narys gali būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę.

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Audito komiteto narys" prašome siųsti el. paštu: SAK@le.lt iki š.m. gruodžio 18 d. Konfidencialumą garantuojame.