„Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybos Rizikos valdymo priežiūros komiteto nepriklausomas narys

Galioja iki

2017-12-18

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB stebėtojų taryba yra 5 narių kolegialus priežiūros organas. Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui taryba sudaro komitetus, kurie sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus ir teikia stebėtojų tarybai savo išvadas, nuomones ir siūlymus.
Rizikos valdymo priežiūros komitetas yra atsakingas už išvadų ir siūlymų dėl Grupės valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir svarbiausių rizikos faktorių, turinčių įtakos Grupės tikslų pasiekimui, valdymo teikimą stebėtojų tarybai.
 
Nepriklausomam Rizikos valdymo priežiūros komiteto nariui keliami šie reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
Rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos formavimo žinios ir įgūdžiai bei jų praktinio taikymo rezultatai ir pasiekimai;
Ne mažesnė nei 5 metų vadovavimo rizikos valdymo ir/ar veiklos vidaus kontrolės srityje patirtis įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje;
Darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis būtų privalumas;
Darbo operacinės rizikos valdymo srityje patirtis būtų privalumas;
Galimybė skirti pakankamai laiko darbui komitete bei įsigilinimui į Grupės veiklos specifiką;
Gebėjimas kritiškai mąstyti bei aiškiai perteikti mintis;
Gebėjimas matyti bendrą vaizdą bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Aukštų etikos normų laikymasis;
Interesų konfliktų neturėjimas.

Komiteto narys gali būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę.

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Rizikos valdymo priežiūros komiteto narys" prašome siųsti el. paštu: SAK@le.lt iki š.m. gruodžio 18 d. Konfidencialumą garantuojame.