Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Galioja iki

2019-05-06

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus vyriausiojo tyrėjo (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 8.

Pagrindinės funkcijos: vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant išaiškinti ir užkardyti muitų teisės aktų pažeidimus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2.Turėti ne mažesnę kaip 1 metų nusikalstamų veikų atskleidimo srityje patirtį;

3.Būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

5.Atitikti antrąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

6.Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

7.Išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

8.Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

9.Mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 65 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.  

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija (pašto arba elektroninio pašto adresas arba telefono numeris, kuriais gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui).

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas reikalavimas turėti darbo patirtį (stažą) tam tikroje srityje (žr. pareigybės aprašymo 4.2 papunktį).

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento viešųjų ir privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą bei dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktis reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

8. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.9 papunktį).

 

Dokumentai priimami iki 2019 m. gegužės 6 d. adresu: Klaipėdos teritorinė muitinė, S. Nėries g. 4, Klaipėda (205 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 00 08; el. pašto adresas: ilona.dauksaite@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, konkursą organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“.

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

Teisės aktų, kuriais remiantis sudaromi testo klausimai, sąrašas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1B-215 „Dėl teisės aktų, skirtų teisės aktų išmanymo tikrinimui, sąrašo“:                                                              

1. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas.

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“.

8. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Sąjungos muitinės kodeksas, nustatytas 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 (OL 2013 L269, p. 1) ( I antraštinė dalis).

10. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

11. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. 1B-112

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Klaipėdos skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant išaiškinti ir užkardyti muitų teisės aktų pažeidimus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų nusikalstamų veikų atskleidimo srityje patirtį;

4.3. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.5. atitikti antrąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.6. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

4.7. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.9. mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. taiko Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytus kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus siekiant išaiškinti muitų teisės aktų pažeidimus;

5.2. asmeniškai dirba su slaptais bendradarbiais ir kitais informacijos šaltiniais;

5.3. renka, kaupia, sistemina, analizuoja duomenis gautus iš įvairių informacijos šaltinių apie asmenis, galimai vykdančius muitų teisės aktų pažeidimus, jų nusikalstamą veiklą, metodus, kryptis, formas, asmenų ar grupių organizacinę struktūrą, tarpusavio santykius, organizatorius, vykdytojus ir kt.;

5.4. atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

5.5. analizuoja ir tiria muitų teisės aktų pažeidimų padarymo tendencijas, šių tyrimų pagrindu teikia Klaipėdos skyriaus viršininkui siūlymus;

5.6. bendradarbiauja su atitinkamomis kitų šalių muitinių tarnybomis, užsienio šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos institucijomis, ūkio subjektais muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir tyrimo srityje;

5.7. atlieka tyrimus pagal užsienio šalių teisėsaugos institucijų pateiktus teisinės pagalbos prašymus muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų srityje;

5.8. nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, teikia išvadas dėl jų pagrįstumo, rengia atsakymų projektus;

5.9. teikia informaciją sisteminiam rizikos tikrinimui, rizikos profiliams sudaryti;

5.10. vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Klaipėdos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos skyriaus viršininkui.