Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros Stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atranka

Galioja iki

2018-04-29

Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė

Kodas: 303039520

Buveinė: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius

Bendrovės strategijos santrauka: http://www.vipa.lt/puslapis/veiklos_rezultatai

Interneto svetainės adresas: http://www.vipa.lt

Valdymo koordinavimo centro informacija apie bendrovę: http://www.vkc.sipa.lt/ imones/viesuju-investiciju-pletros-agentura

Bendrovės adresai, kuriais teikiami kandidatų dokumentai: Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, el. paštas info@vipa.lt

Atrankos būdas: pokalbis

Nario veiklos laikotarpis: iki Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-144 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos paskyrimo“ paskirtos uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos (iki 2021 m. balandžio 11 d.) 

 

Kandidatui keliami reikalavimai:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;

1.2. neatimta ir neapribota teisė eiti uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nario pareigas ir atlikti šioms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.3. per pastaruosius 5 metus nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.4. nuosavybės teise nepriklauso uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros ar su ja susijusios bendrovės akcijos ir nėra tokio akcininko atstovas.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis einant akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės arba kitos teisinės formos organizacijos generalinio direktoriaus, direktoriaus, atitinkamos srities direktoriaus ar pan. arba struktūrinio padalinio, kuris nėra kito struktūrinio padalinio sudėtyje, direktoriaus ar pan. pareigas;

2.2. paskolų, garantijų, rizikos kapitalo investicijų arba kitų finansinių priemonių portfelio rizikos vertinimo patirtis arba vidaus kontrolės ar rizikos valdymo sistemos formavimo ir taikymo organizacijoje, kurios balanse turtas iš viso paskutinius 2 metus buvo ne mažesnis kaip 30 mln. eurų, patirtis;

2.3. darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis, išskyrus atvejus, jeigu asmenys, turintys tokią patirtį, buvo atšaukti iš akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialių priežiūros ar valdymo organų narių pareigų dėl netinkamo jų atlikimo. 

3. Kandidatui taikomi nepriklausomumo kriterijai:

3.1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

3.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

3.3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta valstybės ar savivaldybės valdoma įmone, į kurią pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

3.4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

3.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

3.6. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

3.7. valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu nebūtų skiriamas (renkamas) asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją.

2. Gyvenimo aprašymą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Kitus dokumentus, patvirtinančius kandidatui keliamų reikalavimų atitiktį (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, organizacijos balanso, patvirtinančio, kad organizacijos turtas iš viso paskutinius 2 metus buvo ne mažesnis kaip 30 mln. eurų, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas, ir kt.)

 

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2018 m. balandžio 29 d. (įskaitytinai)

 

Kontaktinis asmuo: Ramunė Kandzežauskienė, uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros Organizacijos vystymo skyriaus vadovė, tel. (8 5) 203 4665, el. paštas r.kandzezauskiene@vipa.lt (pavaduojantis asmuo: Bernadeta Griciūtė, uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros Organizacijos vystymo skyriaus personalo specialistė, tel. (8 5) 203 4893, el. paštas b.griciute@vipa.lt)