Vilniaus teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiasis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas) (2 pareigybės)

Galioja iki

2019-07-03

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Vilniaus teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo muitinės priežiūros priemonėmis – muitinės veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

2.  Turėti ne  žemesnį  kaip  aukštąjį   koleginį išsilavinimą,  iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį  išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4. Mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

            5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

                      6. Turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo priežiūros  srityje;

   7. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija (pašto arba elektroninio pašto adresas arba telefono numeris, kuriais gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui).

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas reikalavimas turėti darbo patirtį (stažą) tam tikroje srityje (žr. pareigybės aprašymo 4.6 papunktį).

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento viešųjų ir privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą bei dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktis reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.7 papunkčius)

 

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 3 d. adresu: Vilniaus teritorinė muitinė, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius (224 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 5) 235 6231; el. pašto adresas: genovaite.maurinaite@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“.

Teisės aktų, kuriais remiantis sudaromi testo klausimai, sąrašas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1B-215 „Dėl teisės aktų, skirtų teisės aktų išmanymo tikrinimui, sąrašo“:                                                              

1. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas.

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“.

8. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Sąjungos muitinės kodeksas, nustatytas 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 (OL 2013 L269, p. 1) ( I antraštinė dalis).

10. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

11. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 19 d. įsakymu

Nr. 1B-376

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS

MUITINĖS PROCEDŪRŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo muitinės priežiūros priemonėmis – muitinės veiklos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

4.2.  turėti ne  žemesnį  kaip  aukštąjį   koleginį išsilavinimą,  iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį  išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

            4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

                      4.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo priežiūros  srityje;

   4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo; 

5.2. prižiūri muitinio sandėliavimo, laisvosios zonos procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo ir atlieka prekių, saugomų laikinojo saugojimo sandėliuose priežiūrą;

5.3. prižiūri eksporto procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo;

5.4. prižiūri išorinio ir vidinio tranzito procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo;

5.5. prižiūri gabenimą geležinkelių transportu su SMGS arba CIM važtaraščiais, kai šie dokumentai naudojami kaip deklaracijos Sąjungos tranzito procedūrai įforminti, nustatyta tvarka atlieka geležinkelio įmonės apskaitos centro patikrinimus bei tyrimus dėl tinkamo muitinės procedūrų užbaigimo, naudojant transporto dokumentus kaip tranzito deklaracijas;

5.6. atlikdamas muitinės procedūrų ir prekių laikinojo saugojimo muitinės priežiūrą, esant būtinumui, tikrina muitinės dokumentus, prekybos dokumentus, apskaitos registrus bei prekes asmens patalpose ir prekių buvimo vietose;

5.7. tais atvejais kai, atliekant muitinės procedūrų arba prekių laikinojo saugojimo priežiūrą, nustatomi pažeidimai, dėl kurių atsiranda mokestinė prievolė, nustatyta tvarka rengia sprendimų projektus dėl mokestinės prievolės atsiradimo muitinei, nustatęs administracinius nusižengimus, surašo administracinio nusižengimo protokolą arba imasi priemonių šiam protokolui surašyti; tais atvejais, jei asmenų veikloje nustato galimus nusikaltimo požymius, informuoja  skyriaus viršininką ar jo pavaduotoją;

5.8. kartu su muitinės postų pareigūnais atlieka muitinei pateiktų prekių ir jų dokumentų tikrinimą muitinio įforminimo metu;

5.9. analizuoja muitinės procedūrų atlikimą ir, pastebėjęs rizikos požymius, nustatyta tvarka teikia pranešimus apie pastebėtus rizikos požymius;

5.10. nustatyta tvarka atlieka prekėms (išskyrus strategines prekes, prekes, laikytinas pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, nykstančius laukinius gyvūnus ir augalus (CITES konvencija), pavojingus krovinius, strategines ir dvigubos paskirties prekes, ginklus, šaudmenis, narkotines ir psichotropines bei jų pirmtakus (prekursorius), kultūros vertybes) taikomų draudimų ir apribojimų muitinės priežiūrą Vilniaus teritorinės muitinės veiklos zonoje veikiančiuose muitinės postuose;

5.11. atliekant muitinės procedūrų priežiūrą, teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sprendimų projektus, teikia išvadas, pažymas, rengia ataskaitas;

5.12. teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims muitinės procedūrų atlikimo klausimais, nagrinėja jų prašymus, nustatyta tvarka rengia atsakymų ir sprendimų projektus;

5.13. muitinės postams ir kitiems struktūriniams padaliniams teikia metodinę pagalbą, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis;

5.14. nustatyta tvarka teikia informaciją ir rengia pažymas valstybės institucijoms, teritorinių muitinių struktūriniams padaliniams, fiziniams ir juridiniams asmenims apie asmenų įsipareigojimų (dėl muitinės formalumų atlikimo) vykdymą. Tvarko informaciją Lietuvos Respublikos muitinės informacinėse sistemose;

5.15. analizuoja informaciją, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis, teikia siūlymus dėl muitinės veiklos tobulinimo;

5.16. nustatyta tvarka derina rengiamų teisės aktų, susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijomis, projektus, teikia pastabas ir siūlymus, dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus, numatytų priemonių įgyvendinime, rengia ataskaitas, tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą ir užtikrina tinkamą jų saugojimą;

5.17. vykdo  kitus su Vilniaus teritorinės muitinės ar Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininkui.