Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiasis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas) (2 pareigybės)

Galioja iki

2019-07-02

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2 Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

3. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

5. Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

6. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje.

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija (pašto arba elektroninio pašto adresas arba telefono numeris, kuriais gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui).

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas reikalavimas turėti darbo patirtį (stažą) tam tikroje srityje (žr. pareigybės aprašymo 4.6 papunktį).

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento viešųjų ir privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą bei dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktis reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.2 ir 4.3 papunkčius).

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 2 d. adresu: Vilniaus teritorinė muitinė, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius (224 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 5) 235 6231; el. pašto adresas: genovaite.maurinaite@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“.

Teisės aktų, kuriais remiantis sudaromi testo klausimai, sąrašas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1B-215 „Dėl teisės aktų, skirtų teisės aktų išmanymo tikrinimui, sąrašo“:                                                              

1. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas.

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“.

8. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Sąjungos muitinės kodeksas, nustatytas 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 (OL 2013 L269, p. 1) ( I antraštinė dalis).

10. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

11. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas (pretenduojantiems į muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas).

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1B-331

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2 atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės teisingumo tikrinimus, atsirenka prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio įforminimo dėl prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, muitinės vertės  teisingumo bei kitų muitinės deklaracijų bei pašto siuntoms įformintų dokumentų  duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją;

5.4. išduoda prekių preferencinę kilmę ir Sąjungos statusą patvirtinančius dokumentus, informacijos sertifikatus INF4, atlieka vėlesnius prekių preferencinės kilmės tyrimus, taip pat veiksmus, susijusius su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, vykdo patvirtintų eksportuotojų priežiūrą;

5.5. nustatyta tvarka administruoja tarifines kvotas, vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos (antidempingo, kompensacinių) priemonių taikymo priežiūrą;

5.6. kontroliuoja Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos sričiai priklausančių  žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importo kainas bei  muitų ir mokesčių  taikymo teisingumą;

5.7. klasifikuoja prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių mėginius (pavyzdžius) ir rengia Prekių klasifikavimo aktus;

5.8. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką, susijusią su prekių klasifikavimu, kilme, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymu, muitine verte ir  nustatyta tvarka teikia informaciją kitiems struktūriniams padaliniams, postams apie pastebėtą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;

5.9. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją pagal skyriui priskirtą kompetenciją suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;

5.10. rengia išvadas, specialisto išvadas   nebaigtų muitinės procedūrų bei  sulaikytų (konfiskuotų) prekių atvejais dėl šių prekių klasifikavimo, muitinio įvertinimo ir joms taikomų importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;

5.11. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės kontrolės srityje ir teikia išvadas skyriaus viršininkui (pavaduotojui) dėl veiklos rezultatų gerinimo;

5.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

      

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.