Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, elektroninių dokumentų valdymą, taip pat kitais teisės aktais, susijusiais su ministerijos dokumentų valdymo organizavimu;

3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paieškos duomenų baze;

5. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. registruoti Finansų ministerijos kompiuterinėje duomenų bazėje pavedimų vykdytojus departamente, tvarkyti gaunamą ir siunčiamą oficialią informaciją, raštus ir kitus dokumentus;

2. registruoti gaunamus ir siunčiamus (ministerijos vidinio susirašinėjimo) dokumentus;

3. perduoti departamento valstybės tarnautojams (darbuotojams) pavedimus ir kitus dokumentus pagal nurodytas rezoliucijas;

4. kontroliuoti rezoliucijose nurodytus įvykdymo terminus, prireikus priminti pavedimo vykdytojui, kada baigiasi įvykdymo terminas;

5. dirbti su specialiomis dokumentų paieškos ir registracijos kompiuterinėmis programomis;

6. įvesti ir tvarkyti departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) parengtus dokumentus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos TAIS teisės aktų projektų posistemėje TAPIS;

7. įvesti ir tvarkyti departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) parengtus ir su ministerijos administracijos padaliniais derinamus teisės aktų projektus Finansų ministerijos kompiuterinėje administracinėje informacinėje sistemoje (AIS);

8.  konsultuoti departamento valstybės tarnautojus (darbuotojus) dokumentų archyvavimo, rengimo, kitais organizaciniais klausimais;

9. tvarkyti departamento dokumentus pagal Finansų ministerijos archyvo nuostatus ir užtikrinti, kad jie būtų laiku atiduodami į archyvą;

10. bendradarbiauti ir bendrauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais priimant ir perduodant dokumentus;

11. užtikrinti, kad interesantų telefoniniai skambučiai būtų nukreipti departamento valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją arba pačiam suteikti reikiamą informaciją interesantams savo kompetencijos ribose;

12. pildyti departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

13. sekti Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkes ir pateikti darbotvarkėje įtrauktų departamento kuruojamų teisės aktų sąvado lenteles;

14. surinkti ir/ar paruošti susitikimų, Vyriausybės bei Seimo posėdžių ir kitų pasitarimų, kuriuose dalyvauja departamento direktorius, medžiagą;

15. rūpintis departamento direktoriaus, jo pavaduotojų ir skyriaus vedėjų tarnybinių komandiruočių organizavimu;

16. užtikrinti, kad tarnybinių komandiruočių ataskaitos būtų laiku surinktos ir atiduotos į archyvą;

17. informuoti Viešųjų ryšių skyrių apie departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybines komandiruotes, susitikimus, seminarus ir svarbius renginius;

18. užtikrinti, kad departamento valstybės tarnautojai (darbuotojai) būtų aprūpinti kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis;

19. direktoriaus pavedimu rengti atsakymus susijusius su departamento bendraisiais (organizaciniais) reikalais;

20. direktoriaus pavedimu organizuoti įvairius posėdžius, pasitarimus, susitikimus;

21. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

___________________________

 

Susipažinau:

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________

(data)