Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, tvarką, procesus bei terminus, viešojo sektoriaus subjektų veiklos klausimus;

4. gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, tvarką, procesus bei terminus bei teikti išvadas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer ir kitomis MS Office programomis;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. užtikrinti, kad skyriaus nuostatuose numatyti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomos laiku ir kokybiškai;

2. teikti pasiūlymus Valstybės turto valdymo departamento ir ministerijos vadovybei dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties (konsolidavimo schemos), viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodikos, tvarkos bei terminų;

3. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, priskirtus skyriaus kompetencijai, kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės aktų projektų minėtais klausimais rengimą ir derinimą;

4. prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijų, susijusių su viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymu ir teikimu, įgyvendinimą;

5. prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijų, susijusių su administravimo darbais bei valstybės ir nacionalinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimu Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje, įgyvendinimą;

6. kontroliuoti ir atlikti duomenų teikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo stebėseną;

7. teikti pasiūlymus dėl visų konsolidavimo lygių viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo taisyklių (duomenų modelį), finansinių ataskaitų rinkinių duomenų, teikiamų konsolidavimui, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo korektiškumo tikrinimo taisyklių;

8. prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) veiklą, susijusią su valstybės ir nacionalinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimu;

9. registruoti rankinius korekcijos įrašus Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

10. dalyvauti ir prižiūrėti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos tobulinimą;

11. konsultuoti viešojo sektoriaus subjektus ir ministerijos padalinių atstovus viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo klausimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudojimo klausimais;

12. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

13. pagal kompetenciją nagrinėti kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikti pastabas bei pasiūlymus dėl šių projektų;

14. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.