Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, tvarką, procesus bei terminus, viešojo sektoriaus subjektų veiklą;

3. gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, tvarką, procesus bei terminus bei teikti išvadas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo srityje;

5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai rinkti,  sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Internet Explorer;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį (konsolidavimo schemą), viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodiką, tvarką, procesus, terminus ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, projektus ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo:

2. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodikos;

3. dalyvauti užtikrinant Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos funkcionavimą ir priežiūrą;

4. konsultuoti viešojo sektoriaus subjektus ir ministerijos administracijos padalinių atstovus viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo klausimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudojimo klausimais;

5. rengti valstybės ir nacionalinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:

5.1. analizuoti viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinius;

5.2. atlikti duomenų teikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo stebėseną Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

5.3. rengti buhalterines pažymas;

5.4. registruoti rankinius korekcijos įrašus Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

5.5. atlikti kitas funkcijas, susijusias su valstybės ir nacionalinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimu; 

6. teisės aktų nustatyta tvarka kaupti, sisteminti, saugoti ir tvarkyti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų parengtus finansinių ataskaitų rinkinius;

7. rengti ir tobulinti visų konsolidavimo lygių viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo taisykles (duomenų modelį);

8. rengti ir tobulinti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų, teikiamų konsolidavimui, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo korektiškumo tikrinimo taisykles, nustatyti klaidų pranešimus ir jų turinį;

9. dalyvauti rengiant ir tobulinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudotojų instrukcijas ir išaiškinimus;

10. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir Europos institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11. skelbti viešojo sektoriaus subjektams aktualią informaciją Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos tinklalapyje;

12. finansų ministro, departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių institucijų ir įstaigų sudarytose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. rengti atsakymų į valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, pasiūlymus, prašymus ir skundus projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

14. teikti informaciją ministerijos kancleriui, viceministrui, ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

15. esant pavedimui rengti raštus, dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų pavedimų pagal departamento kompetenciją vykdymu;

16. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.