Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, tvarką, procesus bei terminus, viešojo sektoriaus subjektų veiklos klausimus;

3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešojo sektoriaus subjektų apskaitos srityje;

4. gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, tvarką, procesus bei terminus bei teikti išvadas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

 

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai rinkti,  sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Internet Explorer;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, teikti pasiūlymus dėl viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo tvarkos bei terminų;

2. dalyvauti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos tobulinime ir priežiūroje;

3. konsultuoti viešojo sektoriaus subjektus ir ministerijos administracijos padalinių atstovus viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo klausimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudojimo klausimais;

4. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį (konsolidavimo schemą), viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodiką, tvarką bei terminus;

5. kasmet atnaujinti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį (konsolidavimo schemą);

6. administruoti viešojo sektoriaus subjektus ir jų konsolidavimo schemą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

7. administruoti konsolidavimo kalendorių, t.y. konsolidavimo darbus, darbų seką bei darbų atlikimo terminus ir informacinių pranešimų siuntimo taisykles Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

8. administruoti konsolidavimo periodus, viešojo sektoriaus subjektų duomenų pateikimo ir nuosavybės dalių paketus Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

9. administruoti visų konsolidavimo lygių viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo taisykles (duomenų modelį) Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

10. administruoti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų, teikiamų konsolidavimui, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo korektiškumo tikrinimo taisykles, klaidų pranešimus Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

11. administruoti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų asmenis, atsakingus už (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą;

12. atlikti kitus administravimo darbus, susijusius su ataskaitiniu laikotarpiu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

13. atlikti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo proceso stebėseną Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje, teikti ataskaitas skyriaus ir departamento vadovams;

14. dalyvauti rengiant Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudotojų instrukcijas ir išaiškinimus;

15. dalyvauti rengiant valstybės ir nacionalinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

16. pagal kompetenciją nagrinėti kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikti pastabas bei pasiūlymus dėl šių projektų;

17. atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose;

18. dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais darbo grupių ir komisijų veikloje;

19. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.