Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansinespaslaugas,finansų įstaigų veiklą;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES)teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansines paslaugas, finansų įstaigų veiklą;

4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijosES institucijose svarstomais klausimaisrengimo tvarka;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes;

8. mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 2 lygiu;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. analizuoti ES institucijosenagrinėjamus klausimus, priskirtinus skyriauskompetencijai ir prireikus rengti, teiktiišvadas, medžiagą bei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo šiais klausimais;

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,reglamentuojančių kredito įstaigų steigimą, licencijavimą, veiklą, likvidavimą, pertvarkymą, priežiūrą; finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą, projektus, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

3. analizuoti, rengti arba dalyvauti rengiant medžiagą ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete nagrinėjamais klausimais;

4. dalyvautiES Tarybos ir Europos Komisijos sudarytose darbo grupėse ir komitetuose svarstant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5. rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijos klausimais;

6. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

7. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, kitų Lietuvos ir užsienio institucijų, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.