Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį planavimą, ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo srityje;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES institucine sistema ir veikimo principais;

 5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. analizuoti ir vertinti teisės aktus, ekonominę, finansinę ir kitą informaciją rengiant ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

2. teikti ministrui, viceministrams pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas ministrui, viceministrams priimant sprendimus ir juos įgyvendinant šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

3. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos įgyvendinamų programų atitikimo ministerijos strateginiams tikslams bei Vyriausybės programai šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

4. nagrinėti ir teikti ministrui, viceministrams išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

5. nagrinėti ir teikti ministrui, viceministrams išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ES, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

6. nagrinėti ministro ar ministerijos kanclerio nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikti dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengti atsakymų į juos ir teisės aktų projektus;

7. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauti ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

8. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti rengiant dokumentus ir informaciją ministro oficialiems susitikimams šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais, ir juose dalyvauti;

9. rinkti, vertinti, sisteminti ir apibendrinti ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos ministro sprendimų priėmimui šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais;

10. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, kitose ES, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

11. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai „Lietuvos energija“, UAB ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valdyme;

12. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti vertinant ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuojant ir vertinant jų veiklos efektyvumą, teikti ministrui dėl to išvadas ir pasiūlymus;

13. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei kitus ministro ar ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytos kompetencijos ribose.