Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, pelno nesiekiančių subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;

3. būti susipažinęs su tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Tarptautinės apskaitininkų federacijos Viešojo sektoriaus komiteto parengtais dokumentais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;

5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių subjektų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu, projektus pagal tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, gaires bei rekomendacijas;

2. finansų ministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

3. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei Europos Sąjungos institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4. rengti ir dalyvauti rengiant rekomendacijas ir išaiškinimus pelno nesiekiantiems subjektams aktualiais apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais;

5. rengti ir teikti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto nariams posėdžių medžiagą ir techniškai aptarnauti šį komitetą;

6. konsultuoti ir teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais per konsultacinio centro skambučių centrą, skyriaus vedėjo pavedimu rengti medžiagą seminarams ir juos vesti, tikrinti konsultacijų ir seminarų medžiagą; 

7. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų, teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8. rengti Finansų ministerijos veiklos planavimo ir veiklos ataskaitas;

9. rengti ataskaitą apie Viešojo valdymo tobulinimo komisijos priemonių vykdymą;

10. tvarkyti ir skelbti atnaujintą informaciją:

10.1 viešojo sektoriaus apskaitos metodologinės informacijos duomenų bazėje;

10.2. Finansų ministerijos tinklalapio srityje Viešojo sektoriaus apskaita ir atskaitomybė;

11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti skyriaus vedėją ar kitą skyriaus valstybės tarnautoją jiems laikinai nesant;

12. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.