Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, valstybės pinigų fondų sudarymą ir vykdymą, strateginį planavimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu;

4. turėti ne mažiau kaip ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties viešųjų dfinansų srityje;

5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais ir dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti departamento ir savo darbą.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti organizuojant valstybės biudžeto projekto rengimą;

2. dalyvauti organizuojant savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimą;

3. dalyvauti organizuojant Valstybės investicijų programos projekto rengimą;

4. dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir šio įstatymo atitinkamų metų patikslinimo projektus;

5. prireikus dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikti informaciją;

6. dalyvauti rengiant atitinkamų metų departamento kompetencijai priskirtų valstybės fondų lėšų sąmatų projektus;

7. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Rezervinio (stabilizavimo) fondo bei kitų departamento kompetencijai priskirtų valstybės pinigų fondų finansiniais klausimais projektus;

8. rengti ir dalyvauti rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektų, tiesiogiai susijusių su biudžeto klausimais;

9. rengti ir dalyvauti rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo;

10. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

11. dalyvauti rengiant dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;

12. dalyvauti rengiant formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai;

13. dalyvauti rengiant metodinę medžiagą biudžeto sudarymo ir programų vykdymo klausimais ir konsultuoti asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;

14. dalyvauti vykdant departamento kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

15. dalyvauti atliekant Strateginio planavimo metodikoje numatytas biudžeto programų vertinimo funkcijas;

16. teikti ir dalyvauti teikiant išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;

17. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

18. nagrinėti ir rengti bei dalyvauti nagrinėjant ir rengiant atsakymus dėl departamentui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;

19. atlikti departamento direktoriaus funkcijas laikinai nesant departamento direktoriaus;

20. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su departamento veiklos tikslo įgyvendinimu.