Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sistemos veiklą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS;

4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

5. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas ar pasiūlymus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, taip pat su informacinėmis apskaitos programomis Navision Financial sistemoje;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti Valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kontroliuoti, kad tinkamai ir laiku būtų užregistruoti apskaitos duomenys FVIS;

2. kontroliuoti iš Valstybės skolos ir pinigų išteklių valdymo informacinės sistemos (VSPIVS) įkeltus į FVIS Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus pateiktus piniginių operacijų detalius įrašus su dimensijomis bei suvestinius apskaitos duomenis (didžiosios knygos sąskaitų apyvartas);

3. analizuoti ir apskaityti FVIS kas ketvirtį iš viešojo sektoriaus subjektų gautą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

4. kartu su Finansavimo, Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos ir Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriais, parengti tarpinius bei metinį valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;

5. rengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bendriems konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;

6. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl FVIS funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

7. dalyvauti darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8. dalyvauti rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;

9. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

10. tvarkyti raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

11. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.