Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo lėšų administravimą;

3. išmanyti tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijos funkcijas ir atsakomybę;

4. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

5. žinoti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti tvirtinančiosios institucijos funkcijų, pavestų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 18 punktu, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-359, 26 punktu ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 15 punktu, tinkamą atlikimą pagal skyriaus kompetenciją:

1.1. institucijų pateiktų išlaidų deklaracijų ir (arba) metinių sąskaitų ir kitų dokumentų, kuriais vadovaujantis rengiamos išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos ir (arba) sąskaitos Europos Komisijai (toliau – dokumentai Komisijai), tikrinimą ir tvirtinimą;

1.2. patvirtintų dokumentų Komisijai parengimą ir pateikimą per Informacines Europos Bendrijos fondų valdymo sistemas, jei įdiegti tokie funkcionalumai. Prieš teikiant dokumentus Komisijai, užtikrinti, kad rengiami ir teikiami dokumentai Komisijai atitiktų 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 61 straipsnio b dalyje arba 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio a ir (arba) c dalysenustatytus reikalavimus, iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gauta pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su į dokumentus Komisijai įtrauktomis išlaidomis ir, kad yra atsižvelgta į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus, rengiant išlaidų ataskaitas ir mokėjimo paraiškas ir (arba) sąskaitas Komisijai;

1.3. iš Europos Komisijos (toliau – Komisijai) gaunamų ES struktūrinių fondų paramos lėšų sumų tikrinimą;

1.4. prognozių einamiesiems ir pirmiems ateinantiems metams dėl prašomų sumų iš ES struktūrinių fondų parengimą ir pateikimą Komisijai per Informacines Europos Bendrijos fondų valdymo sistemas, jei yra įdiegti tokie funkcionalumai;

1.5. grąžintinų sumų sugrąžinimą į ES bendrąjį biudžetą, išskaičiuojant jas iš kitų išlaidų ataskaitų;

1.6. informacijos apie grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas lėšas parengimą ir pateikimą Komisijai per Informacines Europos Bendrijos fondų valdymo sistemas (taikoma tik Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai), per Informacines Europos Bendrijos fondų valdymo sistemas, jei yra įdiegti tokie funkcionalumai;

1.7. ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo, teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinių fondų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus, rengimą bei dalyvavimą jų rengime;

1.8. informacijos, kurios reikia ES struktūrinių fondų paramos metinėms ir galutinėms įgyvendinimo ataskaitoms parengti, vadovaujančiajai institucijai teikimą;

1.9. informacijos apie veiksmų programos (-ų) įgyvendinimą teikimą institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos (-ų) stebėsenos komitetui, veiksmų programos (-ų) valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei teisės aktuose nustatyta tvarka;

1.10. dalyvavimą pagal skyriaus kompetenciją, kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų paramos kompiuterines informacines valdymo ir priežiūros sistemas;

1.11. kitų skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, nurodytų 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 61 straipsnyje ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnyje, atlikimą;

2. organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti mokėjimo institucijos funkcijų, pavestų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026, 6 punktu, tinkamą atlikimą pagal skyriaus kompetenciją:

2.1. ES sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų pateiktų mokėjimo paraiškų tikrinimą, siekiant įsitikinti, kad jos parengtos tinkamai ir atitinka 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, tvirtinimą ir pateikimą Komisijai;

2.2. iš Komisijos gautų ES sanglaudos fondo projektų lėšų sumų tikrinimą;

2.3. metinių ataskaitų Komisijai apie grąžintinas ir grąžintas ES sanglaudos fondo lėšas parengimą ir pateikimą Komisijai;

2.4. neteisėtai išmokėtų ES sanglaudos fondo lėšų grąžinimą Komisijai jas išskaičiuojant iš mokėjimo paraiškų;

2.5. ES sanglaudos fondo vadovaujančiajai institucijai projektų, kuriems skirta ES sanglaudos fondo lėšų, mėnesio finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą;

2.6. tinkamą ES sanglaudos fondo projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą;

2.7. įtarus, kad esama ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavus informacijos apie tokius įtariamus pažeidimus, koordinuoti ir užtikrinti, kad apie tai būtų informuotas pažeidimų kontrolierius;

2.8. kitų teisės aktuose nustatytų ES sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą.

3. vadovautis tvirtinančiosios institucijos ir (arba) mokėjimo institucijos darbo procedūrų vadovais, prižiūrėti ir užtikrinti šių vadovų tobulinimą pagal poreikius ir jų atitiktį galiojančioms ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms;

4. koordinuoti ir užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka visų dokumentų, susijusių su baigtų programų: Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA ir šiuo metu administruojamų programų: ES struktūrinių fondų ir 2000–2006 metų ES sanglaudos fondoparamos lėšų panaudojimu, saugojimą ir jų prieinamumą turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

5. koordinuoti ir užtikrinti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir informacijos, gaunamos iš Komisijos, susijusios su ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo paramos lėšomis, sisteminimą;

6. koordinuoti bei dalyvauti rengiant medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais dėl ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo paramos administravimo;

7. rengti bei dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

8. rengti bei dalyvauti rengiant atsakymus pagal skyriaus kompetenciją dėl ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų, susijusių su ES struktūrinių fondų, ES sanglaudos fondo, 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA, administravimu, taip pat esant poreikius – paklausimus Komisijai dėl minėtų programų;

9. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriopavedimu pagal departamento kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse organizacijose bei sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

10. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.