Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, civilinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, elektros saugą ir darbo higieną, statybos techninius reikalavimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai;

2. koordinuoti ir kontroliuoti tinkamą ministerijos pastato ir jo inžinierinių sistemų techninės priežiūros užtikrinimą;

3. koordinuoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos įstatymuose numatytas priemones, elektros saugos bei darbo higienos tinkamą reikalavimų vykdymą ministerijoje;

4. koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos tarnybinių automobilių ir tarnybinių telefonų naudojimą;

5. koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savalaikį darbo vietų paruošimą bei aprūpinimą būtinomis darbo priemonėmis;

6. rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, pagal kompetenciją teikti informaciją Ekonomikos departamentui dėl ministerijos išlaidų poreikio;  

7. ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai įvairiose komisijose, darbo grupėse;  

8. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.