Pareigų aprašymas Spausdinti

EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

PROGRAMŲ APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos departamento Programų apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Ekonomikos departamento Programų apskaitos skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pervedamų Europos Sąjungos techninės paramos, Valstybės įmonei „Turto bankas“ pervedamų lėšų už valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą bei atlygio už valstybės nekilnojamojo turto ir akcijų pardavimą, lėšų (toliau vadinama – priskirtos lėšos) buhalterinę apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – buhalterinės apskaitos tvarkymo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

6.3. gebėti sklandžiai dėstytis mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, vertinti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.6. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansų kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1K-198 (kartu su 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-448);

7.2. tikrinti priskirtų įstaigų pateiktas Paraiškas kompensuoti atstovo kelionės išlaidas ir prie jų pridėtus dokumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1454;

7.3. rengti Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo programos sąmatos projektą, patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą – minėtos programos sąmatą, esant poreikiui, jų patikslinimą;

7.4. vykdyti priskirtų lėšų mokėjimus naudojantis elektroninės bankininkystės programa;

7.5. rengti priskirtų lėšų mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;

7.6. traukti į apskaitą priskirtas lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, kitas teisės aktais nustatytas išmokas;

7.7. teikti priskirtų lėšų buhalterinės apskaitos duomenis, kurie reikalingi ministerijos finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti;

7.8. rengti priskirtų lėšų sąmatų įvykdymo ataskaitas, kurios įtraukiamos į bendrą ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį;

7.9. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

7.10. rengti Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo programos lėšų panaudojimo ataskaitas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriatui;

7.11. bendradarbiauti su Lietuvos banko tarnautojais, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei ministerijos administracijos padalinių tarnautojais (darbuotojais) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.12. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl valstybės institucijų, įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pareiškimų ir skundų, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

_______________

(data)