Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais valstybės viešųjų finansų ir ekonomikos politiką, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės išteklių fondų (įskaitant socialinio draudimo fondus) sudarymą ir vykdymą;  

3. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (ESS‘2010) metodologiniais reikalavimais valstybės finansų statistikos srityje;

5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, vertinti ir analizuoti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. atlikti analizę dėl vykdomos valstybės fiskalinės politikos, tame tarpe atskirai pajamų ir išlaidų politikos, įtakos valstybės ekonominiam vystymuisi bendrai ir atskirose ekonominėse veiklose ir parengti atitinkamas ataskaitas ministerijos vadovybei; esant poreikiui – parengti teisės aktų, užtikrinančių tokios informacijos surinkimą iš kitų ministerijų ir (arba) subsektorių, projektus;

2. analizuoti valstybės turtą, turto panaudojimo efektyvumą, rengti informaciją ir susijusius pasiūlymus ministerijos vadovybei  apie aptiktus neefektyvumo atvejus; esant poreikiui – parengti teisės aktų, užtikrinančių tokios informacijos surinkimą iš kitų ministerijų ir (arba) subsektorių, projektus;

3. dalyvauti Lietuvos Stabilumo programos ir Lietuvos biudžeto projekto rengimo procese, rengti atitinkamas Stabilumo programos ir Lietuvos biudžeto projekto dalis, susijusias su analize pagal 7.1 ir 7.2 punktus.

4. analizuoti Europos Tarybos išvadas dėl Stabilumo programos ir su Stabilumo programa susijusias rekomendacijas šaliai, savo kompetencijos ribose teikti pasiūlymus dėl priemonių šioms rekomendacijoms įgyvendinti;

5. rengti arba dalyvauti rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

6. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

7. pagal kompetenciją dalyvauti ES darbo grupėse ir komitetuose;

8. nuolatos gilinti žinias analizuojant naujausią tarptautinę praktiką ir tarptautinių institucijų išaiškinimus funkcijų srityje ir taikyti įgytas žinias atliekant paskirtas funkcijas;

9. bendradarbiauti ir keistis informacija pagal kompetenciją su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.