Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. išmanyti ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organų struktūrą, jų veiklos principus ir tikslus;

5. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo ir atstovavimo finansų srityje;

6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

7. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Lietuvos Respublikos naryste ir atstovavimu ES ir tarptautinėse finansų institucijose: Europos investicijų banke, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke, Europos Tarybos vystymo banke, Pasaulio banko grupės organizacijose, Tarptautiniame valiutos fonde, Šiaurės investicijų banke;

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su ES ir tarptautinių finansų institucijų steigimo sutarčių ir jų pakeitimų ratifikavimu, projektus ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose, įskaitant finansinių įsipareigojimų, susijusių su naryste, vykdymą bei įgaliojimų suteikimą valstybės pareigūnams dėl atstovavimo šių institucijų valdymo organuose, projektus;

3. analizuoti ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organuose nagrinėjamus klausimus, analizuoti informaciją apie kitų šalių pozicijas bei rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų šiais klausimais;

4. rengti informaciją ir pasisakymų projektus ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organų posėdžiuose nagrinėjamais klausimais, derinti su Užsienio reikalų ministerija bei kitomis suinteresuotomis ministerijomis ir institucijomis;

5. nustatyta tvarka arba prireikus atstovauti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

6. analizuoti ES ir tarptautinių finansų institucijų veiklą bei rengti ir teikti pasiūlymus dėl šių organizacijų veiklos tobulinimo;

7. bendradarbiauti su Užsienio reikalų ministerija užsienio politikos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo ES ir tarptautinėse finansų institucijose klausimais;

8. pagal kompetenciją analizuoti, kaupti, rengti ir teikti medžiagą ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Vadovų Taryboje, Nuolatinių atstovų komitete (COREPER), ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais ES ir tarptautinių finansų institucijų veiklos klausimais bei ES vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais;

9. pagal kompetenciją koordinuoti, analizuoti ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų tarptautinio bendradarbiavimo finansų srityje klausimais;

10. rengti informaciją ministerijos vadovybės susitikimams su užsienio šalių diplomatais bei kitais pareigūnais, ES ir tarptautinių finansų institucijų atstovais;

11. koordinuoti informacijos pateikimą užsienio valstybių ambasadoms, institucijoms ir organizacijoms bei ES ir tarptautinėms finansų institucijoms finansų ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

12. pagal kompetenciją teikti išvadas ir pasiūlymus dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, konferencijose, seminaruose tikslingumo bei koordinuoti informacijos parengimą;

13. rengti informaciją visuomenei apie ministerijos veiklą tarptautinio bendradarbiavimo srityje bei apie Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose ir derinti ją su ministerijos Viešųjų ryšių skyriumi;

14. teikti išvadas ir pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

15. vykdyti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16. atstovauti ministerijai rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, darbo grupėse, komisijose bei komitetuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.