Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimąsi, valstybės skolos valdymą ir finansinių priemonių rinkų funkcionavimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos ir tarptautinių finansų rinkų veiklos principais, buhalterine apskaita ir atsiskaitymų sistemomis;

4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo reikalavimais;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rengti pastabas ir pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir vykdyti skolinimąsi valstybės vardu platinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus bei rengti su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

2. naudoti tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolos priemonių portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengti su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

3. užmegzti ir palaikyti ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, bendradarbiauti su bankais ir kitomis finansų institucijomis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

4. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų bei paskolų sąlygų, vertybinių popierių charakteristikų, vertybinių popierių platinimo tvarkos tobulinimo, naujų vertybinių popierių platinimo būdų ir finansinių priemonių taikymo bei pagal kompetenciją organizuoti finansinių priemonių taikymą;

5. analizuoti informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, bei rengti vertybinių popierių rinkų apžvalgas;

6. teikti pagal kompetenciją informaciją valstybės institucijoms, kitiems juridiniams asmenims bei ministerijos administracijos padaliniams;

7. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės skolinimosi ir skolos valdymo klausimais projektus;

8. esant pavedimui pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai kitų ministerijų ir valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose, dalyvauti kitų komisijų veikloje;

9. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. įvesti pirminę informaciją į duomenų bazes;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.