Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS VALDYMO DEPARTAMENTO

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento (toliau – departamentas) Sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu, išskyrus techninės paramos prioritetą (toliau – SSVP) įgyvendinamų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) administruojamų 1 prioriteto priemonių, ir pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu, (toliau – 2014–2020 m. veiksmų programa) įgyvendinamų Ūkio ministerijos administruojamų 5 prioriteto 4 investicinio prioriteto įgyvendinimo priemonių, vadovaujančiosios institucijos funkcijas bei pagal SSVP ir 2014–2020 m. veiksmų programą įgyvendinamų ES struktūrinių fondų finansinių priemonių įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų administravimo ir valdymo 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansiniais laikotarpiais – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos planavimą ir panaudojimą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau – Strategija), ir SSVP;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis) ir 2014–2020 m. veiksmų programa;

6.5. būti susipažinęs su 2007–2013 metų ir 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

6.6. išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

6.7. žinoti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, efektyviai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. pagal kompetenciją atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (toliau – 2007–2013 m. atsakomybės taisyklės) 5 punkte nustatytas vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su pagal SSVP įgyvendinamų Susisiekimo ministerijos ir Ūkio ministerijos priemonių administravimu ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, (toliau – 2014–2020 m. atsakomybės taisyklės) 4 straipsnyje nustatytas vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinamų Ūkio ministerijos administruojamo 5 prioriteto 4 investicinio prioriteto (toliau kartu – Veiksmų programos) įgyvendinimo priemonių administravimu:

7.1.1. dalyvauti su institucijomis derinant Strategijos, Partnerystės sutarties ir Veiksmų programų pakeitimus, taip pat, esant poreikiui, juos inicijuoti;

7.1.2. dalyvauti kuriant, tobulinant ir prižiūrint ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemą Lietuvos Respublikoje (toliau – valdymo ir kontrolės sistema):

7.1.2.1. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus ir pagal kompetenciją teikti juos tvirtinti ministrui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pagal poreikį ir kompetenciją rengti teisės aktų, reglamentuojančių Veiksmų programų administravimą ir finansavimą, detalizavimo dokumentus ir metodinius nurodymus, teikti paaiškinimus dėl jų taikymo;

7.1.2.2. dalyvauti rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

7.1.2.3. nustatyti, ar Ūkio ministerijos pasirinktos įgyvendinančiosios institucijos gali dalį 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinti grąžinamosios subsidijos būdu, ir jas apie tai informuoti;

7.1.3. dalyvauti vykdant nuolatinę vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų, vadovaujantis 2014–2020 m. atsakomybės taisyklėmis ir 2007–2013 m. atsakomybės taisyklėmis pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus; dalyvauti sudarant šiuos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus;

7.1.4. administruoti Veiksmų programas, laikantis patikimo finansų valdymo principo, užtikrinti 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 60 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą:

7.1.4.1. užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis Veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms taikytinais Veiksmų programų stebėsenos komitetų patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir Lietuvos Respublikos taisykles:

7.1.4.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašus;

7.1.4.1.2. vykdyti kryžminio finansavimo priežiūrą;

7.1.4.1.3. užtikrinti, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose nustatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programose;

7.1.4.2. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų lėšų kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS), pagal kompetenciją SFMIS registruoti informaciją apie atliekamus veiksmus;

7.1.4.3. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus;

7.1.4.4. užtikrinti, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

7.1.4.5. dalyvauti rengiant tvirtinančiajai institucijai informaciją apie tvirtinimo tikslais atliktas su išlaidomis susijusias procedūras ir patikrinimus;

7.1.4.6. dalyvauti rengiant metines ir galutinę Veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas;

7.1.4.7. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei ketvirtines Veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas;

7.1.4.8. užtikrinti kitų funkcijų, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje, atlikimą;

7.1.5. dalyvauti rengiant ir keičiant Veiksmų programų priedus;

7.1.6. analizuoti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, prireikus imtis priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį;

7.1.7. dalyvauti atliekant reikiamą finansinį koregavimą, susijusį su 2007–2013 m. veiksmų programa, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 98 straipsnio 2 dalyje, arba teisės aktuose nustatyta tvarka duodant įgyvendinančiosioms institucijoms nurodymus dėl finansinio koregavimo ir (arba) projektų ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalies arba visų projektui skirtų ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaikinimo; taip pat teikiant informaciją ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, atsakingoms už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, bei tvirtinančiajai institucijai;

7.1.8. dalyvauti atliekant reikiamas finansines pataisas, susijusias su 2014–2020 m. veiksmų programa, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 143 straipsnio 2 dalyje, arba teisės aktuose nustatyta tvarka duodant įgyvendinančiosioms institucijoms nurodymus dėl finansinių pataisų atlikimo ir (arba) projektų ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalies arba visų projektui skirtų ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaikinimo ir apie tai pranešant ministerijoms, atsakingoms už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, ir tvirtinančiajai institucijai;

7.1.9. dalyvauti nagrinėjant skundus, gautus pagal Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijai pateiktus skundus, ir dalyvauti teikiant informaciją apie jų nagrinėjimo rezultatus Europos Komisijai;

7.1.10. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti pareiškėjo ar projekto vykdytojo skundus;

7.1.11. dalyvauti 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo laikotarpių užbaigimo procesuose;

7.2. rengti ir teikti mokėjimo institucijai Europos investicijų banko (toliau – EIB) 2007–2013 m. Lietuvai skirtos paskolos paskirstymo prašymus, taip pat užtikrinti, kad EIB būtų pateikti kiti duomenys, reikalingi EIB paskolos išmokoms gauti; dalyvauti pagal departamento kompetenciją teikiant informaciją mokėjimo institucijai dėl EIB paskolos, numatytos skirti Lietuvai 2014–2020 m.;

7.3. departamente koordinuoti veiksmus ir teikti metodinę pagalbą departamento valstybės tarnautojams, tarpinėms institucijoms dėl klausimų susijusių su sąnaudų ir naudos analize bei projektų grynųjų pajamų skaičiavimu ir priežiūra;

7.4. atlikti funkcijas, susijusias su Veiksmų programos projektų, apimančių ES struktūrinių fondų finansines priemones, įgyvendinimu, kaip nustatyta 2014–2020 m. atsakomybės taisyklių 4.15 papunktyje;

7.5. pagal kompetenciją rengti ministrui, ministerijos kancleriui, finansų viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis (toliau – viceministras) ar departamento direktoriui pasiūlymus dėl efektyvesnio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant Veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos darbo procedūrų vadovus;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka rengti informaciją kompetencijai priskirtinais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programų stebėsenos komitetams, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams, finansų inžinerijos projektų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai ir kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėti kitų institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, rengti pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;

7.9. pagal kompetenciją skyriaus parengtus teisės aktų projektus skelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), pagal kompetenciją informaciją skelbti ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt) ir ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto (www.finmin.lt) intraneto svetainėse;

7.10. pagal kompetenciją vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, viceministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai kompetencijai priskirtinais klausimais;

7.11. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)