Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲDEPARTAMENTO

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Europos Sąjungos investicijų departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Europos Sąjungos investicijų departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga stebėti ir analizuoti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programos) įgyvendinimą, Finansų ministerijai atliekant veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas.   

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų administravimo ir valdymo 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansinės perspektyvos laikotarpiais – srityje.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų planavimą ir panaudojimą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, Partnerystės sutartimi ir veiksmų programomis;

6.4. būti susipažinęs su 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

6.5. išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

6.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. koordinuoti veiksmus dėl 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo alternatyvų analizei, sąnaudų ir naudos analizei bei investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų nustatymo ir jų tobulinimo, teikti metodinę pagalbą tarpinėms institucijoms dėl šių reikalavimų taikymo;

7.2. teikti metodinę pagalbą tarpinėms institucijoms dėl pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis;

7.3. koordinuoti 2007–2013 metų ES fondų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo procesą bei teikti metodinę pagalbą tarpinėms institucijoms dėl investicijų tęstinumo reikalavimų taikymo;

7.4. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemio (toliau – SFMIS2007) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (toliau – SFMIS2014) funkcines galimybes, pagal kompetenciją registruoti SFMIS2007 ir SFMIS2014  informaciją apie atliekamus veiksmus;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauti vykdant nuolatinę vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų, vadovaujantis 2014–2020 m. atsakomybės taisyklėmis ir 2007–2013 m. atsakomybės taisyklėmis pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus; dalyvauti sudarant šiuos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus;

7.6. pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, jų pakeitimų, detalizavimo dokumentų ir metodinių nurodymų projektus bei paaiškinimus dėl jų taikymo;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemų aprašymus;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos darbo procedūrų vadovus;

7.9. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

7.10. bendradarbiauti su kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais, pagal kompetenciją sprendžiant veiksmų programų įgyvendinimo klausimus;

7.11. pagal kompetenciją rengti informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos (-ų) stebėsenos komitetui, veiksmų programos (-ų) valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

7.12. pagal kompetenciją rengti informaciją paskelbimui ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt), ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt) ir Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lt) ir intraneto svetainėse;

7.13. pagal kompetenciją vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.14. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJo PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

 

 

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)