Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą; 

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansinių ataskaitų audito ir (ar) nemokumo valdymo srityse;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių ataskaitų auditą, įmonių ir fizinių asmenų bankrotą;

4. būti susipažinęs su tarptautiniais audito standartais, kitais Tarptautinės buhalterių federacijos parengtais dokumentais, taip pat su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių ataskaitų auditą ir nemokumo valdymą;

5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais ir dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis;

6. gebėti atlikti teisės aktų, susijusių su finansinių ataskaitų auditu, įmonių ir fizinių asmenų bankrotu, projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

9. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su finansinių ataskaitų auditu, įmonių ir fizinių asmenų bankrotu, projektus;

2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei Europos Sąjungos institucijų parengtų ir pateikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su finansinių ataskaitų auditu ir įmonių bei fizinių asmenų bankrotu;

3. analizuoti iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su finansinių ataskaitų auditu ir įmonių bei fizinių asmenų bankrotu, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas, teikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų;

4. pagal nustatytą kompetenciją bendradarbiauti su Apskaitos, audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba dėl finansinių ataskaitų audito, įmonių ir fizinių asmenų bankroto klausimų reglamentavimo;

5. finansų ministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose, Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose nustatytos kompetencijos klausimais;

6. analizuoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką finansinių ataskaitų audito ir įmonių bei fizinių asmenų bankroto srityse;

7. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų Finansų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nustatytos kompetencijos klausimais;

8. rengti ir teikti skyriaus vedėjui informaciją, tame tarpe ir užsienio valstybių institucijų prašomą, nustatytos kompetencijos klausimais;

9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo laikinai nesant

10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.