Pareigų aprašymas Spausdinti

MOKESČIŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių politikos departamento Mokesčių administravimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokesčių politikos departamento Mokesčių administravimo politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką mokesčių administravimo srityje, vykdyti centrinių mokesčių administratorių veiklos priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –centrinių mokesčių administratorių veiklos priežiūros – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą; 

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokesčių srityje;

6.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais ir dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

6.5. gebėti atlikti teisės aktų, susijusių su mokesčių administravimu, projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti mokesčių administravimo, įskaitant muitinės veiklos sritį, teisinio reguliavimo teisės aktų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti mokesčių administravimo teisinio reguliavimo stebėseną;

7.2. nagrinėti centrinių mokesčių administratorių, kitų institucijų ir asmenų pasiūlymus dėl mokesčių administravimo teisės aktų tobulinimo;

7.3. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl centrinių mokesčių administratorių parengtų mokesčių administravimą reglamentuojančių įstatymų apibendrintų paaiškinimų projektų;

7.4. kontroliuoti ir koordinuoti centrinių mokesčių administratorių veiklą įgyvendinant mokesčių administravimo politiką;

7.5. analizuoti ir vertinti centrinių mokesčių administratorių veiklos teisėtumą;

7.6. teikti siūlymus dėl centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų (kitų nei pajamų iš mokesčių surinkimo efektyvumo srityje) ir jų rodiklių nustatymo, vykdyti šių rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

7.7. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių surinkimo gerinimo ir mokesčių administratorių veiksmų efektyvumo ir skaidrumo;

7.8. analizuoti, rengti ir teikti dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), ES institucijų komitetuose bei darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

7.9. analizuoti, rengti ir teikti dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

7.10. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų; 

7.11. ministro, finansų viceministro, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimu pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, kitų ministerijų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;

7.12. atlikti kitus tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

7.13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo laikinai nesant.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)